Till innehåll på sidan

Italienska barns rätt till sina föräldrar

Skriftlig fråga 2022/23:935 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-22
Överlämnad
2023-08-23
Anmäld
2023-08-31
Svarsdatum
2023-09-06
Sista svarsdatum
2023-09-06
Besvarad
2023-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

När nationalistiska och högerpopulistiska krafter vinner mark utmanas grundläggande rättigheter för hbtqi-personer och deras barn. Samma utveckling syns i hela Europa. Italiens högernationalistiska regering och premiärminister Giorgia Meloni har gjort en stor sak av sitt motstånd mot hbtqi-personer.

En kombination av ett beslut från landets högsta domstol och en politisk agenda har lett till att hbtqi-familjer ogiltigförklaras. Exempelvis har lesbiska mammor fått sina juridiska föräldraskap upphävda retroaktivt. I Padua i norra Italien har myndigheterna börjat plocka bort namnen på icke-biologiska mödrar i flera år gamla födelsebevis. Förutom att barnen förlorar den juridiska rätten till en av sina föräldrar innebär det också praktiska hinder. Det blir till exempel inte längre möjligt för mammor att hämta sina barn på skolan eller ta med barnet till läkaren utan särskilt tillstånd. Lagstiftningen förhindrar dessutom samkönade par från att närståendeadoptera på samma villkor som heterosexuella par.

Rätten att bilda familj är en mänsklig rättighet och dessutom inskriven i en rad andra FN-deklarationer och i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter – alla vilka Italien har ratificerat. Det strider också mot rätten till rörlighet för regnbågsfamiljer inom unionen. När medlemsstater bryter mot grundläggande värderingar och principer måste det få konsekvenser. Vänsterpartiet har tidigare lyft frågan om så kallad konditionalitet i samband med att rättsstaten och de grundläggande demokratiska rättigheterna nedmonterats i länder som Polen och Ungern. Kan inte ett EU-land leva upp till rättsstatens principer eller garantera alla människors grundläggande rättigheter ska landet inte få ta del av några EU-pengar.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

På vilket sätt agerar Sverige inom EU och i relation till Italien för hbtqi-personers rättigheter och alla barns rätt till alla sina föräldrar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:935 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11598 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:935 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Italienska barns rätt till sina föräldrar

Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig på vilket sätt Sverige agerar inom EU och i relation till Italien för hbtqi-personers rättigheter och alla barns rätt till sina föräldrar.

Flera bedömare konstaterar att det pågår en allvarlig tillbakagång rörande hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter globalt. Sverige har varit och kommer fortsätta vara en stark röst för alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi är också en av de största biståndsgivarna till stöd för hbtqi-personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Som parter till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har EU:s medlemsstater en skyldighet att respektera principen om icke-diskriminering, liksom rätten till familjeliv. Regeringen förväntar sig att alla medlemsstater lever upp till sina åtaganden.

Under det svenska ordförandeskapet i EU var hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter en prioriterad fråga. Bland annat anordnades en konferens i Stockholm med deltagare från hela EU för att identifiera och dela erfarenheter kring arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Stockholm den 6 september 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.