Intäkter från trängselskatt i Göteborg

Skriftlig fråga 2015/16:752 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-05
Överlämnad
2016-02-06
Anmäld
2016-02-09
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

När Västsvenska paketet förhandlades fram beslutades att intäkterna från införandet av trängselskatt i Göteborg skulle stå för en del av finansieringen. Det garanterar det avtal staten ingick för flera år sedan med Göteborgs stad, kommunerna runt Göteborg och regionerna i Västra Götaland och Halland.

Det har nu framkommit information om att regeringen planerar att gå fram med en annan budgetteknisk lösning, som innebär att staten använder intäkterna från trängselskatten i Göteborg till andra åtgärder och att Trafikverket i stället getts uppdraget att via lån finansiera 2016 års åtgärder i Västsvenska paketet.

Min fråga till statsrådet är med anledning av detta:

 

Kan statsrådet garantera att denna åtgärd inte kommer att kosta skattebetalarna något extra vare sig i Göteborg eller i Sverige som helhet, och kan statsrådet också garantera att det inte medför någon som helst extra risk för de åtgärder som är planerade inom ramen för Västsvenska paketet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:752 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01079/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:752 av Rickard Nordin (C) Intäkter från trängselskatt i Göteborg

Rickard Nordin har frågat mig om jag kan garantera att denna åtgärd inte kommer att kosta skattebetalarna något extra vare sig i Göteborg eller i Sverige som helhet, och kan statsrådet också garantera att det inte medför någon som helst extra risk för de åtgärder som är planerade inom ramen för Västsvenska paketet.

Den åtgärd Rickard Nordin beskriver påverkar inte statens åtagande i Västsvenska paketet. Staten bidrar med sin del av kostnaderna enligt det avtal som tecknats mellan berörda parter.

Den ökade upplåningen under 2016 medför marginellt ökade räntekostnader. Storleken på eventuellt extra kostnader är i dagsläget svåra att förutsäga eftersom detta kommer att vara beroende av den framtida ränteutvecklingen. Räntan har varit lägre under en period, vilket påverkar storleken på de eventuella merkostnader som uppstår för att ta upp dessa lån. Givet dagens bedömningar kommer eventuella merkostnader inte att belasta trängelskatteanslagen utan finansieras från anslaget 1:1 Utveckling av staten transportinfrastruktur.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.