Inställda rättegångar

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Att människor som begår brott ska lagföras är en viktig princip. Det handlar om förtroendet för Sveriges lagar och rättsväsen.

Problemet med inställda rättegångar är inte nytt. Alliansregeringen vidtog ett antal åtgärder för att öka vittnesskyddet. Vi skärpte också kraven på att personer som kallas till rättegång ska dyka upp; exempelvis infördes sanktioner för åtalade som inte inställer sig till domstolsförhandlingarna.

Trots detta genomförs aldrig 25 procent av rättegångarna. När ärenden skrivs av får offren inte upprättelse och gärningsmännen inte sitt straff. Dessutom innebär inställda rättegångar stora kostnader för samhället. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att minimera antalet inställda rättegångar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:718 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00936/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L) Inställda rättegångar

Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att minimera antalet inställda rättegångar.

Från rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget att handläggningen av brottmål inte drar ut på tiden och att målen avgörs så snabbt som möjligt efter det att brottet begåtts. Om en planerad förhandling ställs in kan det leda till negativa konsekvenser för enskilda och för rättsväsendet. Det är därför angeläget att minska antalet inställda förhandlingar i domstol.

I juli 2014 infördes nya regler som syftar till att minska antalet inställda förhandlingar. Det är ännu för tidigt att säga vilken effekt som dessa kan få.

Riksdagen har nyligen behandlat förslag från regeringen som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av inställda förhandlingar. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2016 och innebär att förhörspersoner som infunnit sig till en förhandling i större utsträckning ska kunna lämna sina uppgifter då, i stället för att behöva komma tillbaka till domstolen vid ett senare tillfälle. Inom Justitiedepartementet bereds även betänkandet Brottmålsprocessen, som innehåller förslag som ytterligare kan effektivisera och förbättra domstolsprocessen.

Det är viktigt att de rättsvårdande myndigheterna utnyttjar de regelförenklingar som har gjorts och att de ökade möjligheterna att förhindra att en förhandling ställs in i onödan tas tillvara. Jag vet att Domstolsverket bedriver ett projekt tillsammans med några större tingsrätter som syftar till att utveckla ett effektivare delgivningsarbete och därmed


minska antalet förhandlingar som ställs in på grund av bristande delgivning. Det är viktigt att arbete av det här slaget bedrivs kontinuerligt och att goda erfarenheter sprids till alla domstolar.

Stockholm den 10 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.