Till innehåll på sidan

Inrättandet av en nationell samordningsfunktion för tolktjänstfrågor

Skriftlig fråga 2022/23:524 av Ewa Pihl Krabbe (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-04
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Flera utredningar kring tolktjänsten har passerat genom åren utan åtgärd. Den senaste tolktjänstutredningen, SOU 2022:11, har remissbehandlats.

Utredningen, som berör döva, hörselskadade och dövblinda personer, lämnade flera förslag, som alla är angelägna. För att komma vidare måste man börja någonstans. Ett av förslagen är inrättande av en nationell samordningsfunktion för tolktjänstfrågor, vilket organisationerna förordar.

Uppgiften för den nationella funktionen föreslås bland annat vara att informera, sammanställa statistik, följa upp tolktjänsten, hantera strategisk kompetensutveckling för tolkar och betala ut statsbidrag till regionerna för tolktjänstfrågor.

Avsaknaden av en samlad nationell överblick av tolktjänsten och dess utveckling försvårar i dag väsentligt möjligheten till löpande uppföljning och långsiktig utveckling av tolktjänsten i dess olika delar.

En nationell funktion skulle så småningom kunna ta de övriga förslagen i tolkutredningen vidare mot en mer jämlik och högkvalitativ tolktjänst för målgrupperna.

Utredningens bedömning är att funktionen skulle kunna förläggas till Myndigheten för delaktighet, MFD.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Kommer statsrådet och regeringen att agera för att komma vidare med förslaget om en nationell samordningsfunktion för tolktjänstfrågor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:524 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/ 01299 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:524 av Ewa Pihl Krabbe (S)
Inrättandet av en nationell samordningsfunktion för tolktjänstfrågor

Ewa Pihl Krabbe har frågat mig om jag och regeringen kommer att agera för att komma vidare med förslaget om en nationell samordningsfunktion för tolktjänstfrågor.

Tolktjänsten är en grundläggande förutsättning för att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska kunna vara samhällsmedborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra och ha ett fungerande och självständigt liv i samhället. Ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv anser jag att tolktjänsten är en viktig förutsättning för delaktighet och inflytande i samhället. Inte minst inom arbetslivet är detta en central fråga.

2020 års tolktjänstutredning (S 2020:11) lämnade sitt slutbetänkande Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) i mars 2022. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 19 april 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.