Inrättande av ett testamentsregister

Skriftlig fråga 2015/16:1058 av Caroline Szyber (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ett testamente är en persons yttersta vilja, den sista viljan som manifesteras i ett testamente och bör därför i alla avseenden respekteras och värnas. Det är dock inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår.

Många förvarar sina testamenten i bankfack, hos advokat eller bouppteckningsföretag. Detta lämnar inga garantier för att testamentet kommer fram vid testators död, att advokatbyrån inte lagts ned före dödsfallet eller att bankfacket öppnas inför vittnen.

Bouppteckningar och äktenskapsregister är alla registrerade hos myndighet. Motsvarande för testamentet saknas emellertid. Skatteverket utarbetade 2008 ett förslag till ett frivilligt officiellt testamentsregister dit testamenten skulle kunna skickas för att sedan skannas in och sparas elektroniskt. Absolut sekretess skulle råda och originalet återsändas. Hanteringen skulle enligt utredningen finansieras med en avgift som erläggs till myndigheten vid registrering av testamentet.

Skatteverket är den myndighet som är bäst skickad att inneha ett testamentsregister då de redan har ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Vid registrering av dödsfall kan då myndigheten uppmärksamma anhöriga om förekomsten av testamente. När civilutskottet nyligen besökte Skatteverket uttalade verket sig också positivt till tanken att hantera ett testamentsregister.

Att Sverige saknar ett testamentsregister ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Det som brukar anföras emot ett register är frågan om äktheten i ett testamente, men i slutändan är det alltid en fråga för rättsväsendet, likaså att det numera finns privata alternativ. Men detta är en fråga av det slaget att det bör kunna skötas av myndighet, speciellt när Skatteverket själva sagt de skulle klara av uppgiften utan problem.

Riksdagens lagutskott har krävt att regeringen inom en snar framtid ska lägga fram ett förslag om ett testamentsregister (se 2005/06:LU 10 s.9 F).

Med anledning av ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för att regeringen lämnar förslag om att hos Skatteverket inrätta ett testamentsregister ?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1058 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/02813/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1058 av Caroline Szyber (KD) Inrättande av ett testamentsregister

Caroline Szyber har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lämnar förslag om att hos Skatteverket inrätta ett testamentsregister.

Frågan om inrättande av ett offentligt testamentsregister har under senare år uppmärksammats i olika sammanhang och har varit föremål för riksdagsmotioner. Sedan bl.a. riksdagen påtalat att det finns goda skäl för att införa en möjlighet att registrera testamenten (bet. 2005/06:LU10) diskuterades den frågan vid ett möte mellan Skatteverket och Justitiedepartementet. Skatteverket påbörjade därefter ett utredningsarbete som omfattade den frågan. I maj 2008 redovisade Skatteverket resultatet av sitt arbete. Skatteverket föreslog att det skulle införas en möjlighet att mot avgift registrera testamenten vid en offentlig myndighet.

I april 2012 beslutade den dåvarande regeringen att inte gå vidare med de förslag som lämnats av Skatteverket.

Det är naturligtvis allvarligt om testamenten av olika anledningar inte kommer fram efter ett dödsfall, med följden att en persons yttersta vilja inte kan respekteras. Jag avser att som ett första steg ta initiativ till att frågan övervägs på nytt inom Justitiedepartementet.

Stockholm den 13 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.