Infrastruktur i hela norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:553 av Peder Björk (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-13
Överlämnad
2023-04-13
Anmäld
2023-04-14
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det pågår en grön industriell revolution i Sverige. En stor del av denna omställning genomförs och planeras för i norra Sverige. Genom en offensiv politik och strategiska satsningar skapade tidigare socialdemokratiska regeringar goda förutsättningar för nya innovationer och industriella investeringar. 

För att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta krävs bland annat offentliga investeringar för en ökad produktion av billig el, utbildningar för att klara kompetensförsörjningen och tillräckliga resurser till kommunerna för att klara sina uppdrag. Men det krävs också stora och omfattande investeringar i infrastruktur för transporter av både människor och gods. Även här gjorde tidigare socialdemokratiska regeringar tydliga prioriteringar för en förbättrad infrastruktur i norra Sverige, inte minst genom satsningar på järnvägen. 

Den nuvarande högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna saknar en sammanhållen politik för den gröna omställningen. I ett försök att framstå som handlingskraftig gav regeringen den 30 mars 2023 ett uppdrag till Trafikverket att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Varför inkluderades inte även de angränsande länen i norra Sverige i uppdraget till Trafikverket?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:553 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02267 Landsbygds och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:553 av Peder Björk (S)
Infrastruktur i hela norra Sverige

Peder Björk har frågat mig varför inte även de angränsande länen i norra Sverige inkluderades i uppdraget till Trafikverket om att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län.

I Norrbottens och Västerbottens län pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering. Den 7 juni 2022 fastställde den förra regeringen en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (I2022/01294 m.fl.). Planen föregicks bl.a. av uppdrag till Trafikverket om att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att beskriva planeringsläget och möjligheten att tidigarelägga åtgärder kopplat till eventuella brister och flaskhalsar som kan uppstå i transportsystemet till följd av nyindustrialiseringen i dessa två län.

Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer. Regeringen arbetar därför med att ta fram en samlad strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige. Hela Sverige ska fungera. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor. Det är en tydlig prioritering för regeringen. Den statliga transportinfrastrukturen är viktig för att uppnå detta.

Stockholm den 19 april 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.