Till innehåll på sidan

Informationshanteringen vid statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1841 av Roger Richtoff (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-08-24
Överlämnad
2017-08-25
Anmäld
2017-08-31
Svarsdatum
2017-09-08
Sista svarsdatum
2017-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under senare tid har flera omständigheter uppdagats som tyder på bristande rutiner vid informationshantering hos myndigheter vars verksamhet på olika sätt anknyter till Försvarsmakten. Detta gäller förstås Transportstyrelsen, men också hos Fortifikationsverket har potentiella brister uppmärksammats.

Adekvata rutiner vid informationsinhämtning och -hantering kan vara av avgörande betydelse både ur säkerhetssynpunkt och för berördas personliga integritet. Det är naturligtvis mycket allvarligt när sådana rutiner brister. Hur det uppdagas och därefter hanteras kan leda till att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten försämras.

Undertecknad vill att försvarsministern redogör för situationen hos övriga myndigheter vilka, liksom Transportstyrelsen och Fortifikationsverket, hanterar information som kan vara känslig ur försvarssynpunkt.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det adekvata rutiner för informationshantering på exempelvis Försvarets radioanstalt, och har all personal som där arbetar med känslig information genomgått säkerhetsklassning eller säkerhetsprövning?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1841 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01146/SUND

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1841 av Roger Richtoff (SD) Informationshantering vid statliga myndigheter

Roger Richtoff har frågat mig om det finns adekvata rutiner för informationshantering på exempelvis Försvarets radioanstalt och om all personal som där arbetar med känslig information har genomgått säkerhetsklassning eller säkerhetsprövning.

På Försvarets radioanstalt finns rutiner för informationshantering. I enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (1996:627), 17 och 11 §§, är samtliga befattningar vid vilka innehavarna får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet, om ett röjande av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa, placerade i säkerhetsklass, och personalen genomgår säkerhetsprövning.

Stockholm den 7 september 2017

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.