Infokomanslaget

Skriftlig fråga 2022/23:501 av Olle Thorell (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-03-29
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Sista svarsdatum
2023-04-05
Svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Det anslag som går till svenska civilsamhällesorganisationer inom biståndet för informations- och kommunikationsverksamhet inom det svenska biståndet har den nya regeringen minskat med cirka 90 procent.

Det har fått stora negativa konsekvenser. Röster från de fattiga länderna, perspektiv från mottagare av svenskt bistånd, människorättsförsvarare, fackliga aktivister, utsattas och förtrycktas berättelser blir inte längre en del av den svenska debatten kring biståndet.

Viktiga perspektiv riskerar att förloras, transparens och granskning av biståndet blir sämre. Det är något som går stick i stäv med regeringens egna ambition att öka just transparensen och granskningen.

Det här anser vi socialdemokrater är mycket allvarligt.

Allvarligt är också att statsrådet Forssell av allt att döma använder sig av felaktiga siffror i argumentationen.

Statsrådet har vid ett flertal tillfällen, också i riksdagens talarstol, påstått att minskningen från nivåer runt 150 miljoner kronor till 20 miljoner kronor egentligen inte är så underlig. Statsrådet påstår att infokomanslaget har svällt över alla bräddar på senare år och att nedskärningen inte är så anmärkningsvärd. Statsrådet hänvisar återkommande till att år 2011 var anslaget på 5 miljoner kronor.

Jag har begärt fram siffror från Sida, som är den myndighet som hanterar anslaget, och fått fram hur anslaget har utvecklats sedan 2007.

Det visar sig att anslaget 2011 var 96 061 484 kronor. Inte de 5 miljoner kronor som statsrådet Forsell anger.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Forssell:

 

På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt uttalande att infokomanslaget var 5 miljoner kronor 2011?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:501 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)

UD2023/ 05141 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:501 av Olle Thorell (S)
Infokomanslaget

Olle Thorell har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt uttalande att infokomanslaget var 5 miljoner kronor 2011.

Dessvärre är det riktigt att siffran jag angav i en tidigare interpellation var felaktig. Den var hämtad från Openaid och avser Sidas aktiviteter inom sektorkategorin ”kommunikation” under 2011. Den sektorkategori där infokomanslagsposten i huvudsak redovisas är ”ospecificerat”. Där går det dock inte att urskilja informations- och kommunikationsanslagsposten.

Min poäng är dock fortsatt densamma. Sverige och världen står inför allvarliga, globala utmaningar. Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, som bl.a. styr informations- och kommunikationsverksamhet som genomförs av organisationer i det civila samhället, har haft som syfte att öka kunskapen om och ge ökad synlighet för utvecklingsfrågor inom Sverige. Med de omfattande behov som finns i bland annat Ukraina har regeringen beslutat att det är prioriterat att en större andel av biståndsmedlen riktas till andra länder än Sverige.

Det finns stora behov både i vårt närområde och många andra delar av världen. Det är helt nödvändigt att prioritera mellan behov och insatser. Jag och regeringen vill därför att det svenska biståndet i högre utsträckning ska användas för att finansiera insatser i samarbetsländerna än till information och kommunikation mot en svensk publik.

Stockholm den 12 april 2023

Johan Forssell

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.