Id-kontrollernas effekter på Skånetrafiken

Skriftlig fråga 2015/16:1081 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Id-kontrollerna på tågen mellan Sverige och Danmark har medfört en rad negativa konsekvenser. Tågpendlarna drabbas av längre restid och av ökad trängsel när antalet tågavgångar halveras under rusningstid då tiominuterstrafiken slopas och tågen i stället går var 20:e minut hela dagen. Förutom förseningar på i vissa fall upp till en timme uppger danska DSB att antalet tågresenärer har minskat med 12 procent under januari och februari.

Skånetrafiken drivs av Region Skåne och bekostas till stor del av skattepengar från skånska skattebetalare. Enligt Skånetrafiken har deras försäljning av pendlarkort över Öresund minskat med 8 procent under januari och februari. Samtidigt har biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 3,2 procent, eller med 500 fordon per dygn, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet. Det är tydligt att många pendlare väljer bilen framför tåget på grund av förseningarna.

Skånetrafiken hade innan id-kontrollerna infördes räknat med en 5-procentig ökning av tågresandet i år, vilket innebär att dagens situation slår hårt mot de förväntade intäkterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att se över ekonomiskt bortfall som orsakas av id-kontrollerna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1081 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02698/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1081 av Boriana Åberg (M) Id-kontrollernas effekt på Skånetrafiken

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att se över ekonomiskt bortfall som orsakas av id-kontrollerna.

Regeringen är väl medveten om de konsekvenser kraven på tillfälliga ID-kontroller vid resor med tåg, buss och passagerarfartyg från Danmark har medfört för både transportörer och resenärer. Dock bedömer regeringen att kontrollerna alltjämt är nödvändiga för att möta behovet av att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet.

Jag har besvarat flera riksdagsfrågor med frågor om ekonomisk kompensation till de transportörer som åsamkats kostnader med anledning av ID-kontrollerna. I svaren har jag uttalat att det finns särskilda skäl att utvärdera effekterna för transportörerna i Öresundsregionen och att en sådan analys också måste omfatta EU:s regelverk för statligt stöd, då en felaktig hantering kan leda till krav på återbetalning av erhållet stöd.

I den ekonomiska vårpropositionen anger regeringen att en rimlig utgångspunkt är att transportörerna bör få kompensation för de ökade kostnader som följer av ID-kontroller. Regeringen undersöker därför möjligheterna att införa en sådan kompensation, bl.a. i förhållande till EU:s statsstödsregler. Frågan är under beredning inom Regeringskansliet.

Stockholm den 18 april 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.