Till innehåll på sidan

Id-kontrollerna och deras effekter på Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2015/16:573 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Id-kontrollerna som regeringen införde den 4 januari skapar mycket besvär för de tusentals pendlare som dagligen färdas mellan Skåne och Själland. På längre sikt kan detta bli förödande för samarbetet i Öresundsregionen, ett samarbete som har tagit lång tid att bygga upp och till stor del har handlat om att undanröja gränshinder. Id-kontrollerna är en ny form av hinder som leder till både ekonomiska och mänskliga kostnader. För Skåne, som har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, är tillgången till arbetsmarknaden på den danska sidan mycket viktig. Öresundsintegrationen är en fråga som har konsekvenser för hela landet och inte bara för Skåne.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet för nordiskt samarbete att vidta för att utvecklingen av Öresundsregionen inte ska äventyras av id-kontrollerna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:573 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00190/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:573 av Boriana Åberg (M) Id-kontrollerna och deras effekter på Öresundsregionen

Boriana Åberg har frågat ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete vilka åtgärder som hon avser att vidta för att utvecklingen av Öresundsregionen inte ska äventyras av ID-kontrollerna.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag har stor förståelse för att resenärerna i Öresundsregionen drabbas negativt av de nyligen införda kraven på ID-kontroll för resor med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige. Jag delar uppfattningen att integrationen i Öresundsregionen är en viktig fråga för landet som helhet och inte endast för södra Sverige.

Lagen(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerhet i landet upphör att gälla den 21 december 2018 och förordningen som reglerar ID-kontrollerna gäller som längst till den 3 juli 2016 med möjlighet till nytt beslut efter två veckors karenstid. Regeringens avsikt är att bestämmelserna om ID-kontrollerna inte ska gälla för längre tid än vad som är nödvändigt för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner inte hotas med anledning av den stora tillströmningen av asylsökande. Påverkan på integrationen och utvecklingen i regionen blir givetvis mindre om kontrollerna blir kortvariga, men det är i dag inte möjligt att säga hur länge behovet av ID-kontrollerna kvarstår.

Den 11 januari 2016 träffade jag den danska transportministern samt företrädare för Region Skåne och Malmö stad vid ett besök i Köpenhamn och Malmö och jag avser att fortsatt följa frågan i tät dialog med berörda aktörer i regionen.

Stockholm den 19 januari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.