Id-kontroller

Skriftlig fråga 2015/16:1056 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av januari infördes id-kontroller på Kastrup. Det var en nödvändig åtgärd i ett extraordinärt läge med stora flyktingströmmar. Men tillsammans med gränskontrollen i Hyllie innebär id-kontrollerna väsentligt längre restider, med minskad ekonomisk integration mellan Sverige och Danmark som följd.

Redan i samband med att id-kontrollerna infördes diskuterades att utforma dessa på ett annat sätt för att inte arbetspendlingen ska drabbas. I en interpellationsdebatt i början av mars framförde statsrådet Anna Johansson att regeringen arbetar med frågan. Men trots att det har gått tre månader sedan id-kontrollerna infördes har fortfarande ingenting hänt. Det är allvarligt och riskerar att få långsiktiga konsevenser på arbetspendlingen och den ekonomiska integrationen i Öresundsregionen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta resandet över bron, och när kan vi i så fall förvänta oss att se resultatet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1056 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02581/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1056 av Mats Persson (L) Id-kontroller

Mats Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att underlätta resandet över Öresundsbron och när vi i så fall kan förvänta oss att se resultatet.

Frågan är densamma som Mats Persson ställde i en interpellation som besvarades den 1 mars. Omständigheterna som ligger till grund för införandet av såväl tillfällig gränskontroll vid inre gräns som id-kontroller är som Mats Persson själv skriver extraordinära. Så som meddelades i interpellationssvaret sker det ett intensivt arbete inom regeringen med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas.

En åtgärd som syftar till att underlätta resandet från Danmark är det nyligen remitterade förslaget om ändring i den förordning som reglerar id-kontrollerna. Enligt förslaget ska polisen kunna meddela föreskrifter om undantag från id-kravet för vissa grupper av barn och ungdomar som är 18 år eller yngre och som reser i sällskap med en person över 18 år som innehar giltig identitetshandling och som har uppsikt över gruppen. Förslaget syftar till att underlätta för grupper av skolungdomar och idrottsföreningar att resa mellan Danmark och Sverige. Regeringens ambition är att i närtid kunna besluta om förordningsändringen som i skrivande stund bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 12 april 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.