Id-kontroller med transportörsansvar

Skriftlig fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-24
Överlämnad
2023-05-25
Anmäld
2023-05-26
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Regeringar har sedan 2016 infört hårdare kontroller vid Sveriges gränser, något som har fått förödande effekter: från asylsökande som flyr krig, till Öresundsregionens pendlare.

När regeringen införde id-kontroller i början av 2016 ledde det till en dominoeffekt där flera andra EU-länder skärpte sina gränser på liknande sätt, vilket slutade med att Erdoğan och libyska miliser fick i uppdrag att agera gränsvakt åt Europa. Nu flyr människor framför allt från Ukraina.

Beslutet om id-kontroller har ständigt förlängts med olika motiv, från flyktingströmmar och ökat terrorhot till att stoppa gängkriminaliteten. Att id-kontrollerna har gett önskat resultat kan inte beläggas. De drabbade är människor på flykt från krig och alla de som arbetar och lever i Öresundsregionen. Lägg därtill att transportörföretagen drabbas av att tvingas utföra transportörsansvaret och gränspolisens resurser läggs på att kontrollera pendlare i stället för insmuggling av illegala vapen.

Enligt en dom i EU-domstolen från den 13 december 2018 (de förenade målen C-412/17 och C-474/17) är det förbjudet att ålägga transportörer ansvar att kontrollera pass och uppehållstillstånd samt att hota med vite om dessa kontroller inte genomförs, så som det nu föreslås i Tidöavtalet.

Region Skåne kräver 168 miljoner kronor i skadestånd från staten för id-kontrollerna. För regionen har kontrollerna inneburit cirka 56 miljoner kronor i direkta kostnader och ett intäktsbortfall som beräknas till ca 112 miljoner kronor. Detta har skett till följd av att färre åkt tåg över Öresund.

Hur regeringen nu kommer agera är ytterst oklart.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Anser ministern att det, givet denna dom, är juridiskt möjligt att införa id-kontroller med transportörsansvar, och i så fall, tänker ministern ta några initiativ för att införa systemet i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:712 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V)
Id-kontroller med transportörsansvar

Linda W Snecker har frågat justitieministern om han anser att det är juridiskt möjligt att införa id-kontroller med transportörsansvar, och om han i så fall tänker ta några initiativ för att införa systemet i Sverige.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Linda W Sneckers fråga handlar om den tillfälliga lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Inom ramen för denna tillfälliga lag fattade regeringen beslut om att införa krav på att en transportör skulle kontrollera att de passagerare som transportören med buss eller tåg transporterade till Sverige från Danmark skulle inneha en giltig identitetshandling med fotografi. Dessa krav tillämpades under perioden 4 januari 2016–3 maj 2017. Sedan dess har det inte funnits något krav på identitetskontroller med transportöransvar för denna typ av transporter och den tillfälliga lagen upphörde att gälla den 21 december 2018.

Staten lämnade en total ersättning på 261 miljoner kronor för kostnader som en transportör hade haft för identitetskontroller som utförts enligt de föreskrifter som regeringen meddelade med stöd av den tillfälliga lagen.

I Tidöavtalet anges bland annat att inre gränskontroller ska stärkas. Bland åtgärderna under denna punkt nämns att en departementspromemoria ska tas fram med förslag på författningsändringar som innebär att regeringen ska ha möjlighet att återinföra identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Frågan om id-kontroller ingår därmed som en del i Tidöavtalet. De juridiska aspekterna är en del av den pågående beredningen inom Regeringskansliet.

Stockholm den 31 maj 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.