Till innehåll på sidan

Huvudmannaskapsutredningen om den personliga assistansen

Skriftlig fråga 2023/24:740 av Karin Sundin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-03-18
Överlämnad
2024-03-19
Anmäld
2024-03-20
Svarsdatum
2024-03-27
Sista svarsdatum
2024-03-27
Besvarad
2024-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Det har nu gått drygt ett år sedan utredaren Lars Lööw överlämnade sitt slutbetänkande från Huvudmannaskapsutredningen, Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9) till regeringen.

Utredningen föreslår att staten, genom Försäkringskassan, ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans och att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen. Kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det. Vidare ska regler införas för att säkerställa den enskildes självbestämmande. Kommunerna ska kunna anmäla till Ivo om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet.

Utredningens åtgärder syftar till att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en personlig assistans av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll. Utredningen har varit efterfrågad av många, och remissinstanserna är till övervägande del positiva till de föreslagna förändringarna.

Utredningen föreslår att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan. Men utredningen finns inte med på listan över planerade propositioner från regeringen, och därmed är det oklart när förändringarna kan träda i kraft.

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan Tidöregeringen tillträdde. Antalet statsråd på Socialdepartementet är med denna regering dubbelt så högt som tidigare; fyra statsråd delar på det ansvar som tidigare delades av två statsråd.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Har ansvarigt statsråd för avsikt att lägga fram resultatet av Huvudmannaskapsutredningen för beslut till riksdagen, och när planeras i så fall detta att ske?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:740 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på fråga 2023/24:740 Huvudmannaskapsutredningen om den personliga assistansen

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Svar på fråga 2023/24:740 av Karin Sundin (S)
Huvudmannaskapsutredningen om den personliga assistansen

Karin Sundin har frågat mig om jag har för avsikt att lägga fram resultatet av Huvudmannaskapsutredningen för beslut till riksdagen, och när planeras i så fall detta att ske.

I enlighet med Tidöavtalet ska åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt helhetsansvar för den personliga assistansen och Huvudmannaskapsutredningens (S 2021:05) betänkande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9) bereds nu i Regeringskansliet.

Assistansersättning ska möjliggöra för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar att kunna leva ett liv som andra. Regeringens bedömning är att tillhandahållandet av individuella stöd och lösningar med möjlighet till självbestämmande ska ses som en prioriterad inriktning inom funktionshinderspolitiken. Rättssäkerhet, kvalitet, valfrihet och kontinuitet tillsammans med regelbunden tillsyn, uppföljning och utvärdering är i detta sammanhang centralt för att säkerställa en långsiktigt hållbar personlig assistans.

Stockholm den 27 mars 2024

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.