Till innehåll på sidan

Hot om re-monopolisering på börsmarknaden

Skriftlig fråga 2021/22:1654 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-05-31
Överlämnad
2022-05-31
Anmäld
2022-06-01
Svarsdatum
2022-06-08
Sista svarsdatum
2022-06-08
Besvarad
2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Sverige har i dag en långt framskjuten position när det gäller innovationskraft och framväxt av spännande tillväxtbolag. Vi har skapat ett ekosystem för mindre tillväxtbolag byggt på konkurrens, valfrihet och ett stort utbud av stödjande infrastruktur och professionella tjänster. Detta har också gynnat småsparares möjlighet att delta i bolagens tillväxtresor, genom att de kan handla aktier på ett effektivt sätt genom en infrastruktur med alternativa börssystem. Det faktum att vi har två börssystem är enligt min uppfattning särskilt viktigt att värna i dessa tider, då det både stärker vår infrastruktur för svensk finansmarknad och ökar motståndskraften mot cyberattacker.

Som resultat har Sverige nu över 1 000 noterade bolag, fler bolag än i till exempel Tyskland och Frankrike. Nästan 700 av dessa bolag är noterade på Sveriges så kallade tillväxtmarknader, såsom Nasdaq First North, Nordic Growth Market (NGM) och Spotlight Stock Market, det vill säga handelsplatser nischade mot mindre tillväxtbolag. Dessa tillväxtmarknader är definierade av EU (MiFID II) och specifikt konstruerade för att göra det lättare för mindre tillväxtbolag som vill notera sig för att skaffa kapital samt ett särskilt skydd för att börsjättarna inte på eget initiativ ska kunna notera aktier som handlas på en annan tillväxtmarknad utan medgivande från det listade bolaget.

Amerikanska Nasdaq kringgår nu detta genom att, i strid med andemeningen i lagbestämmelsen, utnyttja ett kryphål och notera aktierna på en så kallad MTF, i stället för en så kallad tillväxtmarknad. Resultatet blir dock detsamma. Detta ärende granskas för närvarande av Konkurrensverket. Nasdaq har nämligen inte kontaktat bolagen och frågat om lov. De demonstrerar sin dominerande ställning genom att förvägra bolagen möjligheten att säga nej. Det måste vara upp till bolagens aktieägare att besluta om det.

Om en betydligt större aktör som Nasdaq har möjlighet att aktivt överta rätten att erbjuda ett bolags aktier, utan att bolaget i fråga aktivt har medgivit det, så riskerar vi att än en gång få en monopolliknande situation på börsen, där mindre utmanare likt NGM och Spotlight Stock Market, inte kan hävda sig. Min uppfattning är att handelsplatser för aktier och värdepapper ska få konkurrera på likvärdiga villkor och attrahera bolag genom att ha konkurrenskraftiga noteringerbjudande, och att ett system med flera samexisterande handelsplatser för aktier tjänar oss och innovationslandet Sverige väl.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Max Elger följande:

 

Är statsrådet bekant med denna problematik, och finns det åtgärder regeringen kan vidta för att säkra integriteten för mindre handelsplatser för aktier och värdepapper?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1654 besvarad av Statsrådet Max Elger (S)

Fi2022/01771 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1654 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Hot om re-monopolisering på börsmarknaden

Mattias Karlsson har frågat mig om jag är bekant med frågan om att aktier som har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag kan handlas på andra handelsplatser utan att bolaget har godkänt detta och om det finns åtgärder regeringen kan vidta för att säkra integriteten för mindre handelsplatser för aktier och värdepapper.

Jag vill först säga att jag delar Mattias Karlssons bild av de noterade tillväxtföretagens betydelse för svensk sysselsättning och framtid. Det svenska ekosystemet utmärker sig i ett europeiskt perspektiv och vilar bl.a. på en välfungerande infrastruktur som börser och handelsplatser. Det är viktigt för mig att vi värnar en kapitalmarknad där tillväxtföretag finner kapital för att finansiera sin verksamhet och vårt samhälles omställning.

Jag känner till frågan som Mattias Karlsson ställer. De regler om handel med värdepapper som gäller i Sverige är i stor utsträckning harmoniserade på EU-nivå. I de flesta fall kan aktier utan hinder handlas på flera olika handelsplatser, men för aktier som är noterade på handelsplatser avsedda för mindre bolag, s.k. tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME-marknad) finns ett undantag. Om ett bolags aktier är noterade på en SME-marknad, får handel med de aktierna bedrivas på en annan SME-marknad endast när bolaget har informerats och inte motsatt sig det. Syftet med regeln är bl.a. att skydda likviditeten i handeln med aktier i mindre aktiebolag.

Däremot har bolaget i dagsläget inte någon möjlighet att invända mot att aktierna handlas på en handelsplats som inte är en SME-marknad. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har uppmärksammat detta och föreslagit att reglerna ska ändras så att ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en SME-marknad ska kunna invända mot att aktierna handlas på en annan handelsplats, oavsett om denna handelsplats är en SME-marknad eller någon annan typ av handelsplats.

EU-kommissionen förbereder ett förslag till översyn av regler om bland annat upptagande av värdepapper till handel som väntas presenteras i höst. Syftet är att underlätta notering av små och medelstora bolag. Esmas förslag till ändring av reglerna är en av de åtgärder som kan komma att tas med i kommissionens förslag till översyn.

Stockholm den 8 juni 2022

Max Elger

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.