Hot mot skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1089 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Händelserna i november i Trollhättan och skolhoten i Borås tyder på att det finns en ny sorts kriminalitet i Sverige. Elever och personal utsätts tyvärr i större utsträckning än tidigare för allvarliga hot och brott. Vi måste se till att människor kan vistas i skolan och på arbetet utan att behöva vara rädda. Moderaterna vill därför bland annat öka antalet poliser.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin hur han och regeringen arbetar för att säkerställa att all personal och alla elever känner sig trygga när de vistas i skolan.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1089 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/01813/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1089 av Ida Drougge (M) Hot mot skolan

Ida Drougge har frågat mig hur jag och regeringen arbetar för att säkerställa att all personal och alla elever känner sig trygga när de vistas i skolan.

Jag delar den oro som Ida Drougge ger uttryck för med anledning av de våldsdåd och hot om våld som drabbat svenska skolor. Skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal.

Även om de grövsta formerna av våld är ovanliga i skolan vet vi att lindrigare våld, hot, mobbning och andra former av kränkningar ökar riskerna för att allvarligare våld kan inträffa (Grövre våld i skolan, Brottsförebyggande rådet, rapport 2009:6; Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer, Statens skolverk m.fl. 2014). Därför är det av stor betydelse att stärka skolornas främjande och förebyggande arbete. Regeringen gav därför i juli 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram i form av kompetensutvecklings- och stödinsatser som avser bl.a. arbetsformer och arbetssätt för att utveckla arbetet med skolans värdegrund, t.ex. avseende trygghet, studiero, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, jämställdhet och normkritik (U2015/03844/S). Uppdraget är utformat för att ge breda systematiska och långsiktiga kompetensutvecklings- och stödinsatser som riktar sig till hela skolsystemet, från huvudmannanivån till skolnivån. På så sätt skapas det förutsättningar för en reell förbättring av den svenska skolan, inte minst vad gäller värdegrundsarbetet.

Regeringen har även gett Forum för levande historia i uppdrag att under 2015–2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag (Ku2015/319/KA). Skolverket har sedan tidigare i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans under 2014–2017 (A2014/1587/DISK).

Inom ramen för tidigare värdegrundsuppdrag har Skolverket också, i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dåvarande Rikspolisstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram stödmaterial med syftet är att ge stöd för att höja medvetenheten och skapa en mental beredskap kring frågan om väpnat våld i skolan. Med anledning av morden i Trollhättan samlade Skolverket på sin webbplats information om detta material och andra stöd som myndigheten tagit fram om förebyggande arbete och krishantering vid liknande händelser.

Det är viktigt att framhålla att vi, mitt i tragedierna som drabbat till exempel Trollhättan, ser en imponerande professionalism och djup empati i det sätt på vilket personal, skolledning och huvudmän har hanterat situationerna. Skolverket har nu upprättat avtal med Trollhättans kommun inom ramen för Samverkan för bästa skola. I samverkan kommer staten kunna lära av erfarenheterna som dras i Trollhättan om hur man hanterar en sådan här händelse, och samtidigt ge stöd i det svåra arbete som görs.

Regeringen har i Vårändringsbudgeten för 2016 aviserat en ökning av Polismyndighetens anslag om 283 miljoner kronor. Syftet är bl.a. att tillföra extra resurser till det under 2016 inledda arbetet med särskilt prioriterade områden, såsom områdespoliser, samt för att stärka polisens möjligheter att ingripa mot hot och kränkningar på nätet och arbete med hatbrott.

Detta är några av de initiativ regeringen vidtagit för att stödja skolorna i deras arbete med värdegrunden som den anges i läroplanerna för de olika skolformerna och för att öka tryggheten i skolan.

Stockholm den 20 april 2016

Gustav Fridolin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.