Höjning av banavgifterna

Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-14
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

År 2012 tillkännagav riksdagen för regeringen att banavgifterna inte borde höjas under planeringsperioden, i enlighet med trafikutskottets betänkande. Utskottet resonerade i sitt förslag till riksdagsbeslut att en höjning skulle göra järnvägen mindre konkurrenskraftig samt att skicket på anläggningen inte kunde motivera en höjning. Bakom förslaget från TU stod en majoritet bestående av SD, V, MP och S med ordförande Anders Ygeman i spetsen.

Den dåvarande minoritetsregeringen höjde trots detta banavgifterna. Men även nuvarande regering har fortsatt höja banavgifterna – vilket är överraskande med tanke på Socialdemokraternas och Miljöpartiets hållning i frågan 2012.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Tänker statsrådet verka för en frysning av de nuvarande banavgifterna, alternativt en återgång till de nivåer regeringspartierna 2012 tyckte var motiverade med avseende på järnvägsstandard och konkurrenssituation?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:800 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

N2016/01357/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svaret är avsett att lämnas den 24 februari 2016

Bör ej publiceras innan svaret

har lämnats muntligt i kammaren.

Svar på fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD) Höjning av banavgifterna

Per Klarberg har frågat mig om jag tänker verka för en frysning av de nuvarande banavgifterna alternativt en återgång till de nivåer regeringspartierna 2012 tyckte var motiverade med avseende på järnvägsstandard och konkurrenssituation.

Bestämmelser om banavgifterna finns i järnvägslagen som i sin tur grundar sig på EU-direktiv som fastslår att avgifterna ska fastställas av infrastrukturförvaltaren–Trafikverket. Regeringen sätter således inte banavgifterna. Banavgifterna som ska tas ut enligt bestämmelserna ska fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförande av järnvägsfordon. Transportstyrelsen har ansvar att övervaka Trafikverkets process för samråd och fastställelse för banavgifter.

Regeringen är angelägen om att järnvägsstandarden förbättras i närtid och har därför förstärkt järnvägsunderhållet med ytterligare satsning på sammanlagt 400 mkr 2016-2019 utöver den sedan tidigare beslutade ökningen av järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder kronor per år för åren 2016–2018.

Stockholm den 24 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.