Höghastighetstågens finansiering

Skriftlig fråga 2015/16:1013 av Anette Åkesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-22
Anmäld
2016-03-23
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Redan i valrörelsen lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet nya stambanor för höghastighetståg, ett löfte som man nu gått vidare med i regeringsställning.

Trafikverket bedömer att kostnaden för den nya höghastighetsjärnvägen kommer att uppgå till 190–330 miljarder kronor. För att finansiera den nya höghastighetsbanan har trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) tidigare uttalat att staten borde låna pengar från utlandet till detta bygge.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson om utlandslån är en tänkbar lösning för finansministern och regeringen för att finansiera höghastighetståg i Sverige.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1013 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr N2016/02283/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1013 av Anette Åkesson (M) Höghastighetstågens finansiering

Anette Åkesson har frågat finansministern om utlandslån är en tänkbar lösning för finansministern och regeringen för att finansiera höghastighetståg i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Enligt budgetlagen (2011:203) ska infrastrukturinvesteringar finansieras med anslag om inte riksdagen beslutar om något annat. I direktivet till den s.k. Sverigeförhandlingen görs bedömningen att de nya stambanorna i huvudsak ska finansieras genom anslag. Samtidigt öppnar direktivet upp för ytterligare potentiella finansieringslösningar. Sverigeförhandlingen överlämnade i början av januari sin andra delrapport, ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:03), och förordar bl.a. lånefinansiering. Rapporten är för närvarande ute på bred remiss, till den 31 mars. Regeringen avvaktar resultatet av denna.

Jag vill vara tydlig med att denna regering värnar långsiktigt hållbara offentliga finanser. Anslags- och lånefinansiering påverkar statens finansiella sparande, statens lånebehov och statsskulden lika mycket eftersom staten i båda fallen upptar lån även om det sker med olika teknik. Slutligen är det angående utlandslån viktigt att komma ihåg att de villkor som följer av statlig upplåning i Riksgäldskontoret är relativt fördelaktiga.

Stockholm den 30 mars 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.