Hinder för tillförsel av effekt i elnätet

Skriftlig fråga 2022/23:780 av Linnéa Wickman (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-13
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Samtidigt som Sverige genom sin befintliga basindustri står längst fram globalt i den gröna industriomställningen växer också den gröna nyindustrialiseringen fram med nya etableringar, inte minst i mellersta och norra Sverige.

För att klara den gröna industriella omställningen kommer det att krävas såväl ökad energiproduktion som energieffektivisering, stora investeringar i elnät och snabbare tillståndsprocesser. Men det krävs också ett ändamålsenligt system för att hantera förfrågningar och nya anslutningar till elnätet.

I olika delar av landet har företag med större energibehov nekats anslutning till elnätet på grund av kapacitetsbrist. Något som bidragit till detta har varit att större industrier och företag kan reservera kraft i elnätet för tänkbara behov i framtiden, men det finns i dag inga incitament att lämna tillbaka outnyttjad kapacitet. En ytterligare del i detta som bidrar till kapacitetsbrist är att det existerar hinder i anslutningsköerna som producenter behöver förhålla sig till för att få tillföra effekt i elnätet. I dag tillämpas samma kösystem för utförsel och tillförsel av effekt i det regionala elnätet. Detta innebär att elproducenter som i dag står redo att bidra till att minska kapacitetsbristen inte kan göra det på grund av att man ligger längre ned i kön, samtidigt som andra producenter som inte är i skedet att kunna producera el står i vägen.

Den förra socialdemokratiska regeringen gav Svenska kraftnät i uppdrag att analysera om dagens hantering av förfrågningar till stamnätet om ökat abonnemang är ändamålsenlig. I rapporten där uppdraget återrapporteras konstateras att få krav ställs på de sökande, vilket gör att mindre mogna projekt kan blockera projekt som kan genomföras närmare i tid. Som ett resultat av analysen vidtar Svenska kraftnät nu en rad åtgärder för att förbättra processerna.

Men i rapporten konstateras också att ett projekts samhällsnytta inte vägs in vid ansökan och att elmarknadsförordningen och ellagen i dag inte medger att detta perspektiv vägs in i bedömningen.

Sammantaget innebär den nuvarande hanteringen att snabbare lösningar på elnätets kapacitetsbrist hindras, och den direkta konsekvensen blir att kommuner tvingas tacka nej till tusentals jobb när elintensiva företag inte kan etablera sig. Detta är ett stort problem, inte minst i Gävleborg som nationellt sett har en högre arbetslöshet och är i behov av fler arbetstillfällen och en stärkt arbetsmarknad.

Vi har inte råd att hålla tillbaka utvecklingen av nya gröna industrijobb i hela landet – vare sig när det gäller det allvarliga läget för klimatet, att vår befintliga basindustri ska kunna fortsätta ligga längst fram i omställningen eller att se till att de nya gröna industrijobben som växer fram globalt ska hamna i Sverige.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är: 

 

Anser ministern att den nuvarande processen för ansökningar om anslutning till elnätet i tillräcklig grad gynnar den gröna industriomställningen och avser ministern att vidta åtgärder med anledning av Svenska kraftnäts rapport?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:780 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03405 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:780 av Linnéa Wickman (S)
Hinder för tillförsel av effekt i elnätet

Linnéa Wickman har frågat mig om jag anser att den nuvarande processen för ansökningar om anslutning till elnätet i tillräcklig grad gynnar den gröna industriomställningen och om jag avser att vidta åtgärder med anledning av Svenska kraftnäts rapport.

I rapporten Hantering av förfrågningar om anslutning eller om utökat abonnemang som lämnades till regeringen den 24 februari gör Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) bedömningen att dagens hantering är ändamålsenlig men att det finns utrymme att utveckla den. Regeringen delar denna bedömning och anser att effektivisering av processen för tilldelning av anslutningskapacitet är ett centralt steg för att bättre möta företagens behov, nå klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Regeringen har mot denna bakgrund den 15 juni 2023 beslutat om två uppdrag, ett till Svenska kraftnät och ett till Energimarknadsinspektionen, med det övergripande syftet att effektivisera processen för anslutningar till elnäten.

Svenska kraftnät ska senast den 31 december 2023 redovisa kompletteringar till myndighetens befintliga vägledning för anslutningen av nya anläggningar till deras elnät i fråga om bl.a. krav på mognadsgrad, överlappande ansökningar och annan information som är relevant för att säkerställa en så effektiv process som möjligt. I uppdraget ingår även att senast den 31 januari 2024 publicera allmänna råd för nätföretagen för vilka krav och vilken hantering som bör gälla för ansökningar om nya anslutningar i elnäten.

Energimarknadsinspektionen ges i uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar. Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget senast den 27 mars 2024.

Jag vill avslutningsvis också nämna att regeringen den 8 juni 2023 fattade beslut om att tillsätta en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Bakgrunden är bl.a. att snabba och förutsägbara tillståndsprocesser är en förutsättning för att Sverige ska kunna möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2024 och målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska kunna träda i kraft under mandatperioden.

Stockholm den 21 juni 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.