Haverikommission för cyberincidenter

Skriftlig fråga 2022/23:922 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-16
Överlämnad
2023-08-16
Anmäld
2023-08-17
Svarsdatum
2023-08-30
Sista svarsdatum
2023-08-30
Besvarad
2023-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Cybersäkerhetsfrågorna har blivit allt viktigare i en tid då digitaliseringen omfattar allt fler av samhällets alla sektorer. Med allt fler aktörer som dessutom vill åsamka samhället skada blir cyberangrepp mot olika samhällssektorer allt vanligare. Enskilda cyberincidenter kan få stor påverkan på stora delar av samhället.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har i sin rapport Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft föreslagit att en haverikommission ska upprättas för cyberincidenter. Kommissionen skulle få i uppdrag att utreda, diskutera och analysera cyberincidenter och redovisa rekommendationer och lärdomar från dessa. Rapporten möttes med bifall av den politiska referensgrupp som ingick i arbetet med projektet med samma namn som rapporten.

Min fråga till statsrådet Carl-Oskar Bohlin är därför: 

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för inrättandet av en haverikommission för cyberincidenter i enlighet med vad Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien föreslår?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:922 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fö2023/ 01382 Försvarsdepartementet Minister för civilt försvar Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:922 av Adrian Magnusson (S) Haverikommission för cyberincidenter

Adrian Magnusson har frågat mig om jag och regeringen avser verka för inrättandet av en haverikommission för cyberincidenter i enlighet med vad Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) föreslår i sin rapport ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft”.

Arbetet med att stärka samhällets informations- och cybersäkerhet står högt upp på regeringens agenda och just nu genomförs en rad förändringar för att förbättra cybersäkerheten och öka motståndskraften mot hybridhot. Att samhället gemensamt drar lärdomar av de it-incidenter som drabbar olika aktörer är, och kommer fortsätta vara, av central betydelse. Idag vet vi att den vanligaste bakomliggande orsaken till de it-incidenter som inrapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är systemfel och inte attacker. Den samlade cyberhotbilden präglas naturligtvis även av antagonistiska operationer. Cybersäkerheten och motståndskraften bygger således också på en stärkt, samlad förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot och andra större it-incidenter.

IVA-rapporten ger viktiga bidrag till diskussionen om hur vi kan stärka cybersäkerheten i Sverige. Inrättandet av en haverikommission för cyberincidenter är ett av många intressanta förslag som finns på området. Regeringen avser att ta fram en ny nationell strategi för informations-och cybersäkerhet. Jag ser fram emot att dela med mig av vilka åtgärder som kommer vara inkluderade i strategin när den är på plats.

Stockholm den 30 augusti 2023

Carl-Oskar Bohlin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.