Till innehåll på sidan

Hatbrott och hedersrelaterade brott i polisutbildningen

Skriftlig fråga 2006/07:1244 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-05-25
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2007-05-28
Besvarad
2007-06-07
Svar anmält
2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 maj

Fråga

2006/07:1244 Hatbrott och hedersrelaterade brott i polisutbildningen

av Karl Gustav Abramsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I regeringens regleringsbrev till polisen ska Rikspolisstyrelsen vidta åtgärder för att öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet samt säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att kursen om hatbrott tagits bort i utkastet till den nya polisutbildningen. Inte heller nämns hedersrelaterade brott och olaga diskriminering som viktiga områden. Det är ett allvarligt negligerande av brottstyper mot utsatta grupper som är prioriterade både av den tidigare socialdemokratiska regeringen och även av nuvarande regering. Jag vill därför fråga justitieminister Beatrice Ask.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att stärka dessa områden i den framtida polisutbildningen?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1244 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 7 juni

Svar på frågorna

2006/07:1216 Hatbrottsutbildning på polishögskolan

2006/07:1244 Hatbrott och hedersrelaterade brott i polisutbildningen

2006/07:1269 Den nya polisutbildningen

2006/07:1270 Ändringar inom polisutbildningen

2006/07:1276 Hatbrott och jämställdhet i polisutbildningen

Justitieminister Beatrice Ask

Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunskaperna om hatbrott bland polisstudenter inte ska minska i framtiden.

Karl Gustav Abramsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka kunskaper om hatbrott och hedersrelaterade brott i den framtida polisutbildningen.

Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisutbildningen i fortsättningen kommer att förmedla gedigen kunskap också om hatbrott, olaga diskriminering, hedersrelaterade brott och jämställdhet.

Désirée Pethrus Engström har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att polishögskolan behåller sin tydliga målsättning om att förmedla kunskap om hatbrott, genusfrågor och hedersrelaterat våld.

Ulf Holm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en hög utbildning om hatbrott, jämställdhet och hedersrelaterat våld finns med i polisutbildningen framöver.

Samtliga frågor är ställda mot bakgrund av uppgifter i medierna om att Rikspolisstyrelsen planerar att göra större förändringar av hatbrottsutbildningen. Jag har därför valt att besvara frågorna i ett sammanhang.

Det är självfallet av central betydelse för polisverksamheten hur grundutbildningen för poliser är upplagd. Det var därför som alliansen kort efter sitt tillträde tillkallade en utredare med uppgift att se över hela polisutbildningen. Syftet är att säkerställa att enskilda poliser och polisorganisationen som helhet motsvarar de krav som ställs på polisverksamheten och på de förhållningssätt som ska styra arbetet.

I uppdraget ligger också att utredaren ska granska dagens polisutbildning vad avser antagningskrav, rekryteringsprocess och grund- och vidareutbildning. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera de behov och förväntningar som finns på polisorganisationen i fråga om etnisk mångfald, jämställdhet, polisverksamhet i glesbygd och i storstad och en breddad rekrytering till polisyrket. Utifrån de identifierade kraven och granskningen av polisutbildningen ska förslag lämnas till hur den bör reformeras.

Naturligtvis ska poliser ha goda kunskaper om hatbrott och hedersrelaterad brottslighet. Det har regeringen markerat till exempel genom att hatbrotten har tagits upp särskilt i regleringsbrevet för polisorganisationen. Därutöver har Rikspolisstyrelsen i regleringsbrevet fått i uppdrag att vidta åtgärder för att öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet.

Enligt Rikspolisstyrelsen bygger uppgifterna i medierna om förändringar av utbildningen om hatbrott på ett missförstånd. Styrelsen har inga planer på att ta bort eller förändra innehållet i utbildningen om hatbrott. Vidare ska liksom hittills jämställdhetsaspekter iakttas och främjas under hela utbildningen. De justeringar som gjorts i avvaktan på utredningen En polisutbildning för framtiden berör inte dessa ämnen.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.