Hantverksfusk

Skriftlig fråga 2015/16:1053 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-01
Överlämnad
2016-04-04
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Under våren har jag fått rapporter om brister i konsumentskyddet som drabbar enskilda konsumenter. Konsumentlagarna är till för att skydda konsumenter, som anses vara en svagare part och i regel mindre juridiskt kunniga än ett företag. Frågan är om nuvarande lagar är tillräckliga.

Ett exempel är i Kristinehamn, där jag själv besökt en drabbad person. Fallet har ett flertal gånger varit med i NKP (Nya Kristinehamns-Posten) och handlar om en husägare som lånade pengar för att måla om sitt hus. Husägaren menade att ommålningen inte gjordes på ett fackmannamässigt sätt och vägrade därför betala. Hantverkaren som utförde jobbet hävdade att husägaren inte hade betalat för utfört arbete och ville inte kommentera husägarens synpunkter. De båda kom inte överens, och till slut stämde hantverkaren husägaren. Efter tio månader har saken inte fått någon lösning, och i stället har hantverkarens firma försatts i konkurs.

Husägaren har inte vågat driva ärendet civilrättsligt för att få ut skadestånd. Även om husägaren tror sig ha rätten på sin sida finns risken att motparten får rätt, och då åker husägaren på att betala rättegångskostnader.

Det är viktigt att vi har en trygg konsumentpolitik som både gör det möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt kunna hävda sin konsumenträtt och samtidigt ser till att fuskbyggare och andra oseriösa företag slås ut. Därför ställer jag följande fråga till ansvarigt statsråd:

 

Har statsrådet och regeringen en plan för att stärka konsumenternas skydd?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1053 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr FI2016/01296/KO

Finansdepartementet

Konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1053 av Lars Mejern Larsson (S) Hantverksfusk

Lars Mejern Larsson har frågat mig om regeringen har en plan för att stärka konsumenternas skydd när det gäller att på ett enkelt sätt kunna hävda sin rätt och samtidigt se till att fuskbyggare och andra oseriösa företag slås ut.

Det är av grundläggande betydelse för ett väl fungerande konsumentskydd att konsumentskyddslagstiftningen får genomslag och respekteras. En konsument som råkar illa ut behöver kunna få upprättelse. Annars kan inte lagar ge avsett skydd och förtroendet för marknader kan urholkas. Allmänna reklamationsnämndens kostnadsfria verksamhet som alternativ till prövning i allmän domstol är därför av stor betydelse.

Allmänna reklamationsnämndens avgöranden innebär en rekommendation om hur en tvist bör lösas. Senaste statistiken från nämnden visar att 82 procent av företagen följer nämndens rekommendationer. Antalet anmälningar till nämnden har ökat kraftigt under senare år. Denna ökning kan bland annat förklaras av att nämnden har förbättrat sin service genom att göra det möjligt att anmäla ärenden via webben. Exempel på andra förhållanden som ställer förändrade och nya krav på nämnden är nya typer av produkter och försäljningsmetoder, fler gränsöverskridande tvister och nya EU-krav. Myndighetens betydelse för konsumentskyddet har medfört att regeringen genomfört en särskild satsning på Allmänna reklamationsnämnden. För att stärka tvistlösningsverksamheten har regeringen permanent ökat Allmänna reklamationsnämnden anslag med 10,2 miljoner kronor.

Allmänna reklamationsnämnden har från årsskiftet också fått nya uppgifter. Det handlar bland annat om att möjlighet getts till nämnden att medla i ärenden, krav på snabbare handläggning och att vidta förtroendeskapande åtgärder gentemot näringslivet.

Slutligen vill jag framhålla betydelsen av att hitta lösningar som ger stöd till konsumenter när de ska anlita hantverkare. Genom ”Hallå konsument” finns numera en samordnad konsumentupplysning på telefon, chatt och e-post, liksom en webbplats som en rad myndigheter och andra aktörer bidrar med underlag till. Där finns information och tips på vad man ska tänka på innan man anlitar en hanteverkare samt mallar till olika avtal.

Stockholm den 13 april 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.