Handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2015/16:824 av Aron Modig (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Svensk ekonomi går för tillfället mycket bra. Tillväxten under det tredje kvartalet 2015 var 3,9 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Även om väldigt många människor kommit till Sverige som asylsökande under de senaste åren så saknas arbetskraft inom flera för Sverige viktiga yrkesgrupper. Det beror på att en relativt liten andel av de nyanlända har den utbildningsnivå och de kvalifikationer som krävs för att ta de jobb som finns.

En konsekvens av detta är att Sveriges arbetslöshet visserligen minskat under det senaste året – till 6,7 procent i december, enligt SCB. Men tudelningen av arbetsmarknaden blir samtidigt allt tydligare. Det är väldigt svårt för personer med låga kvalifikationer att få fotfäste på arbetsmarknaden medan det råder mycket stor brist på vissa yrkesgrupper med hög utbildning.

Detta innebär delvis att svensk arbetsmarknad behöver fler enkla jobb med lägre ingångslöner. Men det betyder också att arbetskraftsinvandringen till Sverige är absolut central för att vår ekonomi ska utvecklas starkt också framöver.

För att ta ett aktuellt exempel så har Sverige i dag en mycket framgångsrik teknik- och it-sektor med stora rekryteringsbehov samtidigt som det råder stor brist på ingenjörer, programmerare och datautvecklare. Detta begränsar allvarligt dessa innovativa företags möjligheter att växa, vilket i förlängningen påverkar hela Sveriges ekonomi negativt.

Sedan ett drygt halvår har Migrationsverket varit under mycket hård belastning till följd av det väldigt stora antalet asylsökande till Sverige. Det är förståeligt att en sådan plötslig och kraftig ökning av antalet ärenden på ett verksamhetsområde också påverkar myndighetens övriga områden. Den 22 oktober 2015 gick Migrationsverket också ut och varnade för längre handläggningstider för bland annat dem som söker uppehållstillstånd för att flytta till Sverige för att arbeta.

På längre sikt är detta dock inte en framkomlig väg. Migrationsverket meddelar på sin webbplats att 35 procent av alla ansökningar om arbetstillstånd hanteras inom cirka två månader, medan 30 procent av ansökningarna tar längre tid än fem månader att behandla.

Det säger sig självt att få företag med akuta rekryteringsbehov har möjlighet att leva med sådana ledtider. Inte minst är de problematiska för små snabbväxande bolag, för vilka en eller två anställningar kan påverka hela företagets möjlighet att verka.

Men kanske framför allt: Varför ska den skicklige israeliske eller indiske programmeraren välja att arbeta för ett företag i Sverige framför bolag i andra länder, där processen kanske går smidigare (och skatten för den delen är lägre)?

Företagande är viktigt för Sverige för våra arbetstillfällen, vår tillväxt och våra skatteintäkter. Det är av största vikt att alla företag i vårt land har goda förutsättningar att rekrytera kvalificerad arbetskraft också från utlandet. Därför är det oroväckande om handläggningstiderna för arbetstillstånd annat än på kort sikt förlängs på grund av att Migrationsverket omprioriterar sina resurser.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:824 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2016/01607/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till Riksdagen

Svar på fråga 2015/16:824 av Aron Modig (KD) Handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring

Aron Modig (KD) har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd.

Migrationsverket har idag långa och växande handläggningstider i flera ärendekategorier. Det är en direkt följd av det exceptionellt stora antalet asylsökande till Sverige under 2015, framför allt till följd av den humanitära katastrofen i Syrien.

Regeringen har gett Migrationsverket de medel som myndigheten bedömt att den behöver för att klara sitt uppdrag.

Det har inneburit att Migrationsverket ökat sin personalstyrka kraftigt.

Under 2015 genomförde Migrationsverket en stor personalexpansion bland annat inom tillståndsprövningen. Tillskottet av ny personal har under en period inneburit färre avgjorda ärenden eftersom erfaren personal har fått dela sin tid mellan att fatta beslut och att introducera och lära upp nya medarbetare. Under 2016 bedöms dock huvuddelen av den nyrekryterade personalen självständigt kunna avgöra ärenden.

Jag vill framhålla att Migrationsverkets bedömning är att trycket på myndigheten kommer att fortsätta att vara mycket högt under flera år. Samtidigt är det viktigt att Migrationsverket och övriga berörda myndigheter ständigt arbetar för att öka effektiviteten i verksamheten och för att förkorta handläggningstiden för den sökande. Det är en central del av myndighetens uppdrag att ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande samt tillgodose sökande och intressenters behov vid prövning. Jag har samtidigt stor förståelse för att långa handläggningstider orsakar oro och får effekter för många individer och företag i Sverige. Jag finner i nuläget inte anledning att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 2 mars

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.