Handläggningstiden för lönebidrag

Skriftlig fråga 2022/23:832 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-02
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar när de ekonomiska medel som regeringen skjuter till inte räcker för den verksamhet som skulle behövas göras. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson har under flera debatter lyft att han ser en effektiviseringsmöjlighet för Arbetsförmedlingen.

Samtidigt behöver vi vidta fler åtgärder för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Under ett rundabordssamtal i Almedalen tillsammans med Arbetsförmedlingen och parterna på arbetsmarknaden diskuterades bland annat hur vi kan minska handläggningstiden för lönebidrag. Lönebidragen är en viktig åtgärd för att ge fler möjligheten till arbete. Men i vissa fall tar det tyvärr för lång tid att handlägga ärendena.

Sverige har ett system som till stor del bygger på tillit, men samtidigt ser vi hur fusket med bland annat lönebidragen är alldeles för stort. Det krävs en bra balans mellan tillit och kontroll inom en bredd av områden, och så även inom lönebidragen.

Under samtalet lyftes idén om att certifiera företag eller organisationer för att underlätta hanteringen av lönebidrag till dessa. Det skulle kunna vara en väg framåt där företag som har en bra relation med fackliga organisationer kan säkerställa att de i samverkan säkerställer vissa kriterier för att erbjuda uppgifter som berättigar till lönebidrag.

Detta skulle i sin tur möjliggöra för Arbetsförmedlingen att frigöra tid för kontroller av företag som inte sköter sig på samma sätt.

Med anledning av det detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiden för lönebidrag, och om så är fallet, kan en certifiering eller liknande vara en lämplig lösning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:832 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)


Svar på fråga 2022/23:832 av Jim Svensk Larm (S)
Handläggningstiden för lönebidrag

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiden för lönebidrag, och om så är fallet, kan en certifiering eller liknande vara en lämplig lösning.

Alla som kan arbeta ska göra det. Möjligheten till arbete är en grundläggande rättvisefråga och avgörande för att bryta utanförskap och stärka välfärden.

Arbetsförmedlingen är i sammanhanget en viktig aktör med sin verktygslåda av insatser för arbetssökande. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska anpassas efter den enskildes förutsättningar. Planerade insatser och aktiviteter ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade.

Utöver Arbetsförmedlingens program och insatser för arbetslösa finns det särskilda insatser för personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Det handlar bland annat om lönebidrag, skyddat arbete hos Samhall, bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS). Syftet med dessa insatser är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få och behålla ett arbete.

Arbetsförmedlingen har under 2022 infört en kompletterande arbetsmarknadspolitisk bedömning för arbetssökande som förmodas ha en varaktig ohälsa eller en funktionsnedsättning som kan påverka möjligheterna till arbete eller studier. Avsikten är att få enhetliga bedömningar av individers behov, men också kortare ledtider till relevanta insatser.

Ett uppdrag i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2023 tar fasta på vikten av att utbetalningar från välfärdssystemen enbart sker till dem som är berättigade till stöd och om värdet av att förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar. Arbetsförmedlingen har också i uppdrag att fortsätta att stärka och utveckla sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter, ett arbete som bland annat ska ha bäring på att öka antalet deltagare i lönebidrag.

I sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor, och ansvarar för sina delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det innebär att Arbetsförmedlingen styr över hur de lägger upp sin verksamhet.

Nu syns tecken på att läget på arbetsmarknaden börjar svalna. Både antalet varsel och konkurser har varit högre de senaste månaderna och arbetslösheten väntas öka 2023 och 2024. I enlighet med riksdagens beslut om vårändringsbudgeten förstärks Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 50 miljoner kronor för att kunna möta den ökade arbetslösheten. Behovet av medel för kommande år ses över inom ramen för arbetet med budgetpropositionen för 2024. Regeringen följer utvecklingen av arbetslösheten noga.

Stockholm den 17 juli 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.