Till innehåll på sidan

Hållbara drivmedel

Skriftlig fråga 2020/21:2987 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-26
Överlämnad
2021-05-26
Anmäld
2021-05-27
Svarsdatum
2021-06-02
Sista svarsdatum
2021-06-02
Besvarad
2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

TV4 har i flera uppmärksammade reportage avslöjat hur biodrivmedel marknadsförs som ”fossilfria” och ”förnybara” när de i själva verket har tillverkats med fossila energikällor. Detta är exempelvis fallet med biodieseln HVO100 som raffinerats med fossil naturgas.

Det är viktigt att kunder vet vad som saluförs, och staten bör endast stödja drivmedel som är socialt och ekologiskt hållbara. Förnybartdirektivet (direktiv EU 2018/2001) är nu omarbetat på EU-nivå, och i Sverige pågår nu arbete med att implementera direktivet i form av lag, förordning och föreskrifter. Direktivet ger möjlighet att inkludera utsläpp av växthusgaser från fossila insatsvaror som härrör från framställningsprocessen.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att märkning av och information om drivmedel stärks så att även råvaror och utsläpp från framställningsprocessen framgår tydligare? 

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2987 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2021/ 01569 Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2987 av Jens Holm (V)
Hållbara drivmedel

Jens Holm har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern om han avser att vidta åtgärder för att märkning av och information om drivmedel stärks så att även råvaror och utsläpp från framställnings-processen framgår tydligare.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen. Bland annat ska drivmedlets utsläpp ur ett livscykelperspektiv och de råvaror som drivmedlet producerats av redovisas.

Livscykelutsläpp för biodrivmedel beräknas enligt en metod som föreskrivs i det s.k. förnybartdirektivet. Metoden omfattar utsläpp från odling, produktion, transport och användning av drivmedlet. Direktivet genomförs i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen med underliggande förordning och föreskrifter. Bestämmelserna om beräkning av livcykelutsläpp är tekniskt detaljerade och regleras därför på föreskriftsnivå. Detta kommer fortsatt gälla då det omarbetade förnybartdirektivet genomförs i svensk rätt.

Vätgas är inte i sig en råvara till HVO, utan HVO produceras av biomassa i form av oljor och fetter. Vätgasen används i processen för att ta bort syre från biomassan. Det färdiga drivmedlet innehåller endast en mycket liten del väte som har sitt ursprung i fossil vätgas. Utsläpp från produktion av vätgas som används i processen räknas med i beräkningen av livscykelutsläpp för drivmedlet. Om fossil vätgas används blir livscykelutsläppen högre än om fossilfri vätgas används. Utsläpp från användning av fossil vätgas för produktion av HVO redovisas alltså i enlighet med förnybartdirektivets metod och kommer att redovisas i miljöinformationen som en del av de totala livscykelutsläppen.

Stockholm den 2 juni 2021

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.