Gruvor i norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:664 av Fredrik Stenberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-12
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Det här är en utveckling som den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att den skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, en starkare ekonomi och en bättre välfärd.

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att strategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Hittills har inget innehåll i strategin presenterats. En viktig del för att den gröna industriella revolutionen i norra Sverige ska förverkligas är att det finns en väl fungerande process för tillstånd som samhället och industrin behöver för en hållbar utveckling i norra Sverige. 

Regeringen har genom sin politik försämrat möjligheterna till rimliga tillståndsprocesser genom undandragen finansiering. Om detta är en produkt av regeringens strategi för norra Sverige har nationen all anledning till oro. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

 

Kan vi vänta oss något initiativ för att säkra gruvindustrin vid sidan av längre tillståndsprocesser som riskerar att bli konsekvensen av regeringens hittills förda politik?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:664 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03116 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:664 av Fredrik Stenberg (S)
Gruvor i norra Sverige

Fredrik Stenberg har frågat mig om han kan vänta sig något initiativ för att säkra gruvindustrin vid sidan av längre tillståndsprocesser som riskerar att bli konsekvensen av regeringens hittills förda politik.

Det finns ett ökande behov av metaller för fossilfria energitekniker som vindkraft och solenergi, samt för omställningen av transportsektorn med laddinfrastruktur, batterier och elbilar. Norra Sverige har stora möjligheter att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa.

För närvarande bereds flera åtgärdsförslag som lämnats av den s.k. FIMM-utredningen i betänkandet En tryggad försörjning av metaller och mineral (SOU 2022:56). Vidare bereds förslag i departementspromemorian Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (Ds 2023:5). Förslagen i promemorian innebär att prövningen av ett Natura 2000-tillstånd görs integrerat med prövningen av ett miljötillstånd, vilket skulle underlätta för gruvnäringen.

Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2023 föreslagit omfördelning av medel för att öka möjligheterna för SGU att förstärka arbetet för en trygg och hållbar mineralförsörjning genom att främja investeringar i prospektering i Sverige.

Regeringen kommer också att återkomma med fler insatser för att stärka gruvindustrin.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.