Gemensamma nordiska gränskontroller

Skriftlig fråga 2015/16:779 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-10
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

De tillfälliga id-kontroller som införts har skapat problem och svårigheter i Öresundsregionen. Systemet infördes den 4 januari utan att den svenska regeringen gjort vad den kunnat för att samordna och koordinera med den danska sidan. Medierna rapporterar nu om att Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, vill att Norden inför gemensamma gränskontroller. Det skulle kunna vara ett sätt att hantera de utmaningar Skåne och Själland nu tvingas stå inför på grund av de skärpta svenska reglerna. Det skulle kunna ske genom exempelvis nordiska gränskontroller på gränsen mot Tyskland. Enligt medierna har den danska statsministern sagt: Man skulle kunna föreställa sig att de nordiska länderna i högre grad samarbetar om en gemensam nordisk gräns i stället för den tunga gränskontroll vi nu har internt i Norden. Det här är intressant och ett försök till konstruktiv lösning på ett gemensamt problem.

Min fråga till statsrådet Kristina Persson är följande:

 

Har statsrådet för avsikt att tillsammans med de andra nordiska samarbetsministrarna i allmänhet och den danska i synnerhet lyfta frågeställningar om gemensamma nordiska gränskontroller i enlighet med det förslag den danska statsministern lämnat?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:779 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/01301

Dnr Ju2016/01367

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:779 av Hans Wallmark (M) Gemensamma nordiska gränskontroller och fråga 2015/16:780 av Hans Wallmark (M) En ny perrong för att underlätta id-kontroller

Hans Wallmark har frågat ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete om hon har för avsikt att tillsammans med de andra nordiska samarbetsministrarna i allmänhet och den danska i synnerhet lyfta frågeställningar om gemensamma nordiska gränskontroller i enlighet med det förslag den danska statsministern lämnat. Han har också frågat infrastrukturministern om hon har för avsikt att på något sätt lyfta frågan om att hantera de dubbla

id-kontrollerna i Öresundsregionen med de förseningar och problem som uppstår på stationsläget Hyllie på den svenska sidan genom exempelvis att ännu en perrong byggs.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Vi har i Norden en lång och god tradition av samarbete. Jag vill självklart fortsätta värna detta samarbete.

Sverige har, liksom bland annat Danmark och Norge, återinfört gränskontroll vid inre gräns till följd av det hot mot allmän ordning och inre säkerhet som de stora migrantflödena i Schengenområdet inneburit. Det är denna gränskontroll som genomförs vid bland annat stationen i Hyllie.

Sverige har även infört identitetskontroller med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Dessa kontroller sker innan resenärerna kommer till svenskt territorium. Jag är medveten om att dessa två typer av kontroller medfört olägenheter för resande i Öresundsregionen, men menar att dessa åtgärder varit nödvändiga.

Regeringen arbetar för närvarande med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas. Vi för en tät och konstruktiv dialog med våra danska kollegor och förhoppningen är att framöver kunna underlätta resandet i Öresundsregionen bland annat för dem som pendlar i förhållande till dagens situation, utan att det påverkar de avsedda effekterna med id-kontrollerna. Det är dock för tidigt att låsa sig vid ett specifikt alternativ för att uppnå detta mål.

Stockholm den 17 februari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.