Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Skriftlig fråga 2022/23:592 av Christofer Bergenblock (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-21
Överlämnad
2023-04-23
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Det har nu gått sex månader sedan den nya regeringen tillträdde, men ännu har man inte lyckats presentera en proposition kring gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. När regeringen tillträdde fanns det ett färdigt betänkande ifrån gårdsförsäljningsutredningen där det konstateras att småskalig gårdsförsäljning varken är ett hot mot folkhälsan eller mot detaljhandelsmonopolet. Dessutom innehåller betänkandet färdiga förslag till författningstexter vilket rimligtvis borde underlätta arbetet med den kommande propositionen.

Förvåningen har varit stor över regeringens saktfärdighet i frågan, och nu har det spritt sig en ny oro om att Regeringskansliet planerar att fördröja processen ytterligare genom att begära ett förhandsutlåtande från EU-kommissionen. På en direkt fråga vid riksdagens frågestund med statsråden torsdagen den 20 april undvek socialministern nogsamt att avge något svar på om så är fallet.

Därför vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Avser regeringen att begära ett förhandsutlåtande från EU-kommissionen i frågan om att införa småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:592 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:592 av Christofer Bergenblock (C)
Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Christofer Bergenblock har frågat mig om regeringen avser att begära ett förhandsutlåtande från EU-kommissionen i frågan om att införa småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige.

Gårdsförsäljningsutredningens (S 2020:15) betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) har remissbehandlats och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Stockholm den 3 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.