Fritidsbåtsmuseet i Härnösand

Skriftlig fråga 2022/23:771 av Anne-Li Sjölund (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-13
Anmäld
2023-06-14
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Fritidsbåtsmuseet i Härnösand öppnade 2017 i samarbete mellan Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Nu har SMTM valt att avsluta sin del i samarbetet och meddelat att Fritidsbåtsmuseet nu kommer att stängas. Säsongen sommaren 2023 blir den sista. Efter det kommer museet att tömmas och SMTM tar då hem de tio fritidsbåtar som de har där.

Museet har också ett samarbete med Veteranbåtsföreningen som bistått med cirka 200 objekt till museet och med arkivering och digitalisering av ritningar samt haft ett löpande samarbete kring verksamheten.

Det är viktigt att det finns en god infrastruktur av museer i hela landet. Därför krävs att åtgärder vidtas för att utveckla samarbeten mellan staten och de lokala och regionala aktörerna för att stärka museer som finns ute i landet.

Statens maritima och transporthistoriska museer har i uppdrag att verka i hela landet; att samverka med och ge råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda.

Med den höga ambition man hade vid öppnandet av Fritidsbåtsmuseet så är detta ett tråkigt besked, och man får man se det som ett misslyckande att staten nu lämnar skeppet. Man gör det i ett skede med ett mycket ansträngt ekonomiskt läge för kommuner och regioner. Här riskerar kostnader att vältras över från staten till den lokala nivån. 

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka samarbeten mellan lokal och statlig nivå för att säkerställa att lokal museiverksamhet, såsom  Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, inte helt försvinner när staten lämnar samarbetet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:771 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Ku2023/00749 Ku2023/00750 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:771 av Anne-Li Sjölund (C) Fritidsbåtsmuseet i Härnösand och svar på fråga 2022/23:772 av Amanda Lind (MP) Fritidsbåtsmuseet i Härnösand

Anne-Li Sjölund har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka samarbeten mellan lokal och statlig nivå för att säkerställa lokal museiverksamhet, såsom Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, inte helt försvinner när staten lämnar samarbetet. Amanda Lind har frågat mig hur jag ämnar stärka de statliga museernas närvaro i hela landet. Jag svarar på frågorna gemensamt.

Staten, regionerna och kommunerna har ett gemensamt ansvar för kulturområdet. Sedan 2011 finns Kultursamverkansmodellen som är en modell för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet och ökad samverkan mellan bl.a. de tre nivåerna. Ett område som finansieras inom kultursamverkansmodellen är regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete. Kultur är dock en frivillig uppgift för kommuner och regioner och regeringen bestämmer inte över vilka museer som ska bedrivas kommunalt eller regionalt eller vilka museer som ska tilldelas stöd inom modellen.

För museer inom det allmänna museiväsendet gäller, enligt museilagen (2017:563), särskilda bestämmelser om samverkan och spridning i hela landet. Bland annat ska föremål ur de egna samlingarna ställas till varandras förfogande. Regeringen bestämmer i regel inte över vilka samarbeten en enskild myndighet ska ingå.

Statens maritima och transporthistoriska museer utgör ett gott exempel på en myndighet som bedriver verksamhet på flera orter i Sverige. Myndigheten driver och utvecklar bl.a. Marinmuseum i Karlskrona, Vasamuseet i Stockholm och Järnvägsmuseet i Gävle. Vidare fördelar Statens maritima och transporthistoriska museer ekonomiskt stöd till bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, ett stöd som går till olika delar av landet. Vid bidragsgivningen ska det beaktas om fartyget är eller avses bli tillgängligt för allmänheten.

Stockholm den 21 juni 2023

Parisa Liljestrand

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.