Fri entré

Skriftlig fråga 2015/16:783 av Isabella Hökmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-11
Anmäld
2016-02-12
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 3 februari debatterade riksdagen betänkandet om kultur och fritid för barn och unga (2015/16:KrU4). Vi moderater lyfte då upp frågan om fri entré och hur de statliga museerna ska komma barn och unga till del.

Vi är oroade över att den fria entrén försämrar barns och ungas tillgång till samtliga utställningar, då kulturministern inte har kunnat ge besked om den fria entrén också ska gälla specialutställningarna. Så sent som i budgetdebatten den 7 december redogjorde ministern för att det främst gäller museernas basutställningar och kanske de tillfälliga utställningarna.

Hur ska reformen om fri entré leda till att nya grupper av besökare nås? Såväl de statliga som de privata museerna har haft en positiv utveckling i antal besökare de senaste åren, vilket slås fast i Myndigheten för kulturanalys rapporter. Frågar man dem själva finns det nya idéer och projekt som genomförs i dag i syfte att nå fler i till exempel utanförskapsområden eller där man tar konsten till äldre inom vården, som annars inte kan ta del av den.

Fria entréer ger en ökad kostnad för staten med över 80 miljoner kronor men ger samtidigt inget till museerna själva att utveckla sin verksamhet och sina projekt för.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

Hur kommer barns och ungas tillgång till de statliga museerna att påverkas, och vad ser ministern för möjligheter att nå ut till fler människor när regeringen inför fri entré?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:783 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00277/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:783 av Isabella Hökmark (M) Fri entré

Isabella Hökmark har frågat mig om hur barns och ungas tillgång till de statliga museerna kommer att påverkas, och vad jag ser för möjligheter att nå ut till fler människor när regeringen inför fri entré.

Regeringen bedömer att lika tillgång till det gemensamma kulturarvet bör ses som en demokratisk rättighet och att det är viktigt att så många som möjligt upplever att museerna är till för dem. Flera hinder finns för att detta ska uppnås, bl.a. entréavgiften. Därför är det mycket glädjande att vi nu kunnat införa fri entré på många av de statliga museerna.

För barn och unga upp till 19 år gäller att de ska ha fri entré till alla utställningar, såväl permanenta som tillfälliga. Detta framgår av de berörda myndigheternas instruktioner. Barns och ungas tillgång till de statliga museerna påverkas därmed inte i negativ riktning, tvärtom har barns och ungas tillgång till de statliga museerna stärkts genom att även Vasamuseet nu omfattas av krav på fri entré för barn och unga. Den viktigaste aspekten avseende barns och ungas tillgång till de berörda statliga museerna är dock att de nu kan få besöka dessa i sällskap med vuxna utan att detta hindras av en entréavgift. Det innebär att barns och ungas tillgång till det gemensamma kulturarvet i praktiken stärks högst avsevärt.

För 2016 avsätts drygt 1,1 miljarder kronor för de centrala museimyndigheternas verksamhet. För att slå vakt om att fri entré-reformen ska leda till att allas tillgång till det gemensamma kulturarvet ökar har också uppdraget till samtliga berörda myndigheter utvecklats. Det framgår nu av instruktionerna att respektive myndighet ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Det gäller inte bara frågor kopplade till entréavgifter utan är en utgångspunkt som ska prägla museernas hela verksamhet.

Jag som ansvarig minister ser med tillförsikt på museernas möjligheter att nå ut till fler människor genom införandet av fri entré och genom att de berörda myndigheternas uppdrag har utvecklats.

Stockholm den 24 februari

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.