Fri entré på statliga museer

Skriftlig fråga 2015/16:754 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-05
Överlämnad
2016-02-06
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Från den 1 februari har det varit fri entré på vissa av de statliga museerna. För att finansiera reformen ökar regeringen anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner kronor. Kulturminister Alice Bah Kuhnke motiverar beslutet så här: De skatter som finns i museerna är våra gemensamma. Därför är det naturligt att vi ser till att alla får chansen att ta del av det som vi äger tillsammans. Problemet är dock att det är långt ifrån alla som kan ta del av den fria entrén. Majoriteten av de 18 museerna som nu har fri entré ligger i Stockholm. Med få undantag ligger alla i något av våra storstadsområden. Vi som bor på landsbygden har med andra ord inte möjlighet att ta del av kulturutbudet på samma sätt som storstadsbor. Om regeringen menar allvar med att ge fler människor möjlighet att ta del av kulturen finns det en möjlighet att flytta vissa av de statliga museerna från storstäderna till andra delar av landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

Är ministern beredd att utlokalisera de statliga museerna till andra delar av landet än storstadsområdena för att på så sätt ge fler möjlighet att ta del av våra gemensamma skatter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:754 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00235/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:754 av Sten Bergheden (M) Fri entré på statliga museer

Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att utlokalisera de statliga museerna till andra delar av landet än storstadsområdena för att på så sätt ge fler möjlighet att ta del av våra gemensamma skatter.

Regeringen bedömer att lika tillgång till det gemensamma kulturarvet bör ses som en demokratisk rättighet och att det är viktigt att så många som möjligt upplever att museerna är till för dem. Flera hinder finns för att detta ska uppnås, bl.a. entréavgiften. Därför är det mycket glädjande att vi nu kunnat införa fri entré på många av de statliga museerna.

Många av de museer som berörs av fri-entré-reformen ligger mycket riktigt i Stockholm, dock inte alla. Marinmuseum ligger i Karlskrona, Flygvapenmuseum ligger i Linköping, Världskulturmuseet ligger i Göteborg, Skoklosters slott ligger i Håbo kommun och Moderna museet har en filial i Malmö. Det faktum att många statliga museer ligger i Stockholm utgör en spegling av den historiska utvecklingen. De centrala museerna skiljer sig i detta avseende inte från strukturen avseende övriga centrala samhällsinstitutioner. I bägge fallen präglas strukturerna i hög utsträckning av att Stockholm sedan länge utgjort Sveriges huvudstad och förvaltningscentrum.

Även de statliga museerna i Stockholm är dock hela landets museer och det är viktigt att komma ihåg att en stor andel av besökarna inte är hemmahörande i närområdet. De statliga museerna som berörs av fri entré-reformen gör också andra stora insatser för att öka tillgängligheten till verksamhet och samlingar i hela landet, bl.a. genom digitalisering och genom utlåning av föremål.

När det gäller att flytta sedan länge etablerade museiverksamheter finns många överväganden att göra. Det handlar t.ex. om att flytt av samlingar i stor skala är riskabelt och mycket resurskrävande. En flytt av ett stort museum skulle sammantaget ta mycket stora resurser i anspråk och innebära stora verksamhetsmässiga risker. Givet dessa omständigheter planerar regeringen i nuläget inte för att utlokalisera någon nu befintlig statlig museiverksamhet från Stockholm.

En viktig prioritering för regeringen är dock att så många som möjligt i hela landet ska få del av det gemensamma kulturarvet. För att uppnå detta finns andra, mer kostnadseffektiva, sätt än att flytta museer från Stockholm. Regeringen har bl.a. tillfört Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde medel för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer. Genom förstärkt regionalt samarbete kan de statliga museernas verksamhet spridas och tillgängliggöras ytterligare. Regeringen gav också den nu avslutade museiutredningen i tilläggsdirektiv att analysera och lämna förslag på hur samlingar och verksamhet vid de centrala museerna i ännu högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet. Utredningens betänkande är nu ute på remiss.

I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att många av de regionala museerna, som delvis finansieras av staten genom kultursamverkansmodellen, har fri entré redan i dag. Beslutet om fri entré eller inte på dessa museer fattas dock inte av regeringen utan regionalt.

Stockholm den 17 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.