Framtiden för Höga Kusten Airport

Skriftlig fråga 2022/23:793 av Peter Hedberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-15
Anmäld
2023-06-16
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I mitten av maj avslutades remisstiden för den flygplatsutredning som Peter Norman ansvarat för. Utredaren föreslog omfattande förändringar gällande flygets struktur i landet, bland annat att trafikplikten vid Höga Kusten Airport ersätts med anslutningstrafik till Sundsvall-Timrå flygplats.

I flera av remissvaren kritiseras förslaget eftersom det slår hårt mot näringslivet i Kramfors och Sollefteå, men också för att det är direkt landsbygdsfientligt i och med en allvarligt försämrad tillgänglighet för invånarna i Sollefteå och Kramfors kommuner.

Länsstyrelsen i Västernorrland beskriver det mycket tydligt: Restiderna mellan Sollefteå och Stockholm förlängs med en timme och överskrider därmed de fyra timmar som är gränsen för kriteriet god tillgänglighet till Stockholm enligt Trafikverkets modell. Den anslutande trafiken måste dessutom avgå från Sollefteå centralort redan vid 04-tiden för att ansluta Sundsvall-Timrå Airport i tid för morgonflyget mot Arlanda. För den företagare eller privatperson som bor i exempelvis Junsele innebär det en avfärd hemifrån vid cirka klockan 2.30–2.45 för att vara säker på att hinna till anslutningstrafikens avgång från Sollefteå. Det kan inte anses rimligt.

Västernorrlands regemente I 21 har nyligen återupprättats i Sollefteå, och i Kramfors har regeringen aviserat nyheter som ger goda förhoppningar om en utökad civilpliktsutbildning. Både de försvarspolitiska etableringarna och den gröna omställningen är frånvarande i utredarens underlag, och det är därför av vikt att regeringen tar ett helhetsgrepp om frågan för att tillgodose de faktiska behov som finns och de möjligheter som Höga Kusten Airport erbjuder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att utreda fler aspekter gällande flygplatsinfrastrukturen och faktiska konsekvenser av en avskaffad trafikplikt vid Höga Kusten Airport, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa en god tillgänglighet till Stockholm för invånarna i Sollefteå och Kramfors kommuner?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:793 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02732 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:793 av Peter Hedberg (S)
Framtiden för Höga Kusten Airport

Peter Hedberg har frågat mig om jag avser att utreda fler aspekter gällande flygplatsinfrastrukturen och faktiska konsekvenser av en avskaffad trafikplikt vid Höga Kusten Airport, och vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa en god tillgänglighet till Stockholm för invånarna i Sollefteå och Kramfors kommuner.

Den 30 maj 2022 fick bokstavsutredaren Peter Norman i uppdrag att utreda och ta fram förslag till inriktning för statens ansvar för flygplatser i Sverige (I2022/01211). Bokstavsutredaren redovisade uppdraget den 15 februari 2023 i promemorian Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3). Promemorian remitterades till och med den 23 maj 2023.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till förslagen som bokstavsutredaren redovisar. Promemorian och remissinstansernas synpunkter analyseras nu inom Regeringskansliet. Det finns också ett värde i att behandla materialet samlat med Arlandautredningens rapport och remissunderlag. Jag avser därför att återkomma i dessa frågor vid ett senare tillfälle.

Stockholm den 21 juni 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.