Förvar i återvändandeprocess

Skriftlig fråga 2015/16:1187 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-09
Överlämnad
2016-05-09
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna vill kraftigt förstärka återvändandearbetet. Många människor beviljas asyl och skydd i Sverige. Den som däremot nekas asyl och därmed av myndighet eller domstol inte bedöms ha ett skyddsbehov måste återvända till sitt hemland. Det är viktigt för att hålla en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen, vilket i sin tur är viktigt för trovärdigheten i systemet.

I dag vet vi att polis ofta måste kopplas in i återvändandearbetet – detta då den person som nekats asyl inte vill återvända frivilligt eller har avvikit. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer kan komma att avvika efter att ha nekats asyl fram till år 2019.

Förvar kan användas i återvändandeprocessen. Det gäller till exempel när det är fråga om att förbereda verkställigheten av ett beslut om av- eller utvisning, förutsatt att det finns en risk att den berörde avviker, håller sig undan eller på annat sätt förhindrar verkställighet.

Vi har i Sverige enbart 330 förvarsplatser. Moderaterna anser att Sverige behöver fler förvarsplatser och att möjligheten till förvar bör användas i större utsträckning.

Självklart är det viktigt att de få förvarsplatser vi har används, detta med tanke på hur många människor som i dag avviker i återvändandeprocessen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Används våra förvarsplatser i dag fullt ut?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1187 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03688/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1187 av Johan Forssell (M) Förvar i återvändandeprocess

Johan Forssell har frågat mig om våra förvarsplatser idag används fullt ut.

Ett fungerande asyl- och mottagningssystem förutsätter att personer som har fått ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut återvänder till sina hemländer. Det är en förutsättning för en rättssäker och trovärdig asylprocess. Det handlar också om att kunna ta emot och frigöra boendeplatser för asylsökande och minska kostnaderna på migrationsområdet.

Ett stort antal personer som har fått ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut återvänder emellertid inte efter avslutad asylprocess, utan blir kvar i Sverige. Antalet asylansökningar som Migrationsverket inte beviljar beräknas öka från ca 25 000 föregående år till ca 60 000 i år och till ca 65 000 år 2017.

I dag är beläggningen vid förvaren mycket hög – vid utgången av 2015 var ca 95 procent av platserna belagda. Eftersom betydligt fler personer bedöms få ett avlägsnandebeslut under kommande år kan behovet av förvarsplatser komma att öka betydligt. Av denna anledning har regeringen i vårändringsbudgeten för 2016 föreslagit att Migrationsverket tillförs totalt 215 miljoner kronor för att bland annat utöka antalet förvarsplatser i landet. Målsättningen är att skapa ytterligare minst 100 ordinarie förvarplatser, vilket innebär en ökning av nuvarande bestånd med 40 procent. Dessutom kommer regeringen uppdra åt Migrationsverket att föreslå hur tillgången på platser kan bli mer flexibel.


Min bedömning är att de nya förvarsplatserna kommer bidra till att ge myndigheterna nödvändiga förutsättningar att öka återvändandet framöver.

Stockholm den 18 maj 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.