Till innehåll på sidan

Förväntade effekter på sjukfrånvaron av regeringens åtgärdsprogram

Skriftlig fråga 2015/16:657 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I september presenterade statsrådet ett åtgärdsprogram som inkluderar 25 punkter för minskad sjukfrånvaro. Målet för åtgärdsprogrammet är enligt statsrådet högst nio sjukdagar år 2020.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka är ministerns förväntade effekter, uttryckt i form av minskad sjukfrånvaro, för var och en av de 25 åtgärdspunkterna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:657 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/00451/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:657 av Lotta Finstorp (M) Förväntade effekter på sjukfrånvaron av regeringens åtgärdsprogram

Lotta Finstorp har frågat mig om förväntade effekter, uttryckt i form av minskad sjukfrånvaro, för var och en av de 25 åtgärdspunkterna.

Den stigande sjukfrånvaron är mycket oroande. Att bryta utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron är en av regeringens mest prioriterade frågor. Regeringens målsättning är att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

För att uppnå detta mål behövs åtgärder på bred front och av olika aktörer. I åtgärdsprogrammet för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har regeringen identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas för att öka hälsan, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron.

Åtgärderna är av olika karaktär och berör olika aktörer. De åtgärder som vidtas inom sjukförsäkring, arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, familjepolitik, jämställdhet och arbetsmarknad ska bidra till förbättrad hälsa och bättre möjligheter för människor att stanna kvar eller återgå i arbete. Varje enskild åtgärd är viktig, men det är åtgärderna sammantaget som förväntas ge effekt på sjukfrånvaron.

Den sammantagna förväntade effekten av åtgärdsprogrammet är att det bedöms bidra till att bryta den nuvarande uppgången av sjukfrånvaron och därefter till att minska sjukfrånvaron. Det bedöms även bidra till att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män minskar och även bidra positivt till det jämställdhetspolitiska målet.

Stockholm den 27 januari 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.