Fortsatt skattebefrielse för biogas

Skriftlig fråga 2022/23:272 av Johan Löfstrand (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-25
Överlämnad
2023-01-26
Anmäld
2023-01-27
Svarsdatum
2023-02-01
Sista svarsdatum
2023-02-01
Besvarad
2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den europeiska energikrisen visar bland annat på Europas sårbarhet på energiområdet. Med det stora importberoende av energi EU har blir det särskilt tydligt hur viktiga de energiresurser som finns inom unionens gränser är.

Samtidigt måste vi möta klimatutmaningen genom att ställa om bland annat energi- och transportsektorerna från fossilt till förnybart. Biogas är en av komponenterna i denna omställning. Biogas producerad av avfall eller gödsel har extremt goda klimatprestanda då produktionen dels minskar spontanrötning som emitterar metangas till atmosfären, dels ersätter fossila bränslen inom transportsektorn och industrin.

Biogasen har sedan länge haft skattebefrielse i Sverige. I juni 2020 godkände EU-kommissionen fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol i Sverige för perioden 2021–2030. Denna skattebefrielse har nu förklarats ogiltig i en dom från tribunalen den 21 december 2022.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Innan domen gör det har parterna i målet två månader (från och med den 21 december) på sig att överklaga till EU-domstolen. Sverige har intervenerat i frågan och har därmed också möjlighet att överklaga domen.

En avskaffad skattefrihet för biogas med en retroaktiv återbetalningsskyldighet riskerar att slå ut svenska biogasproducenter samt att företag och konsumenter går tillbaka till fossila alternativ. Dessutom skulle det skapa en helt ologisk situation där den förnybara biogasen skulle belastas med samma koldioxidskatt som fossilgas. Detta skulle ge en prisökning på 20 procent vid de tankställen som säljer ren biogas utan koppling till naturgas.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att överklaga tribunalens dom till EU-domstolen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:272 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/00415 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:272 av Johan Löfstrand (S)
Fortsatt skattebefrielse för biogas

Johan Löfstrand har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att överklaga tribunalens dom, angående Sveriges skattebefrielse för biogas, till EU-domstolen.

I tribunalens dom (mål T-626/20) som meddelades den 21 december 2022 ogiltigförklaras Europeiska kommissionens två beslut om att godkänna förlängningarna av Sveriges skattebefrielser för biogas. Tribunalen gör inte en bedömning av huruvida skattebefrielserna är förenliga med statsstödsregelverket. Domen handlar i första hand om kommissionens handläggning och huruvida en djupare granskning av stödordningarnas förenlighet var nödvändig för att kunna fatta besluten.

Tribunalen kommer fram till att kommissionen borde ha gjort en sådan fördjupad granskning (ett s.k. formellt granskningsförfarande). Detta förfarande kommer att inledas av kommissionen oavsett om tribunalens dom överklagas, då verkställigheten i den delen inte skjuts upp av ett överklagande.

Regeringen är angelägen om att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Utifrån dessa utgångspunkter, och vad som anges om domslutet ovan, analyserar regeringen för- och nackdelar med ett överklagande.

Stockholm den 1 februari 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.