Till innehåll på sidan

Försvarsministerns bostad i Militärhögskolans bostadsstiftelse

Skriftlig fråga 2015/16:839 av Johan Hedin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-22
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det har framkommit i medierna att försvarsminister Peter Hultqvist fått en bostad i centrala Stockholm via Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Förutom att återigen tydliggöra det stora behovet av en reform av den reglerade och därmed dysfunktionella bostadsmarknaden ger detta upphov till frågor om risken för jäv eller annan otillbörlig påverkan.

Styrelsen för Militärhögskolans bostadsstiftelse utses av överbefälhavaren och består av ett antal höga officerare och beslutsfattare inom Försvarsmakten. Bland annat ingick försvarsministerns närmaste medarbetare, statssekreterare Jan Salestrand, tills nyligen i stiftelsens styrelse. I sin tjänsteutövning har försvarsministern och hans departement ansvar för och hanterar en stor mängd beslut som direkt eller indirekt berör styrelseledamöternas ansvarsområden, budget och organisation, men även beslut om utnämningar och befordringar.

I skrivelsen Om mutor och jäv– en vägledning för offentligt anställda som Finansdepartementet gett ut kan man bland annat läsa följande: En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Inte minst inom frågor av så stor betydelse som de som rör försvar och beredskap är det av största vikt att beslut fattas utifrån objektiva grunder och demokratiskt fattade beslut. Blotta misstanken om att andra faktorer kan påverka eller så kallat delikatessjäv är problematisk.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

Vilka åtgärder och ställningstaganden föranleder det anförda från ministerns sida?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:839 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00255/RS

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:839 av Johan Hedin (C) Försvarsministerns bostad i Militärhögskolans bostadsstiftelse

Johan Hedin har, med hänvisning till bland annat uppgifter i media om den bostad jag hyr i Stockholm och vikten av saklighet och objektivitet vid beslutsfattande, frågat mig vilka åtgärder och ställningstaganden det av honom anförda föranleder från min sida.

Som medlem i regeringen har jag alltid att förhålla mig till de regler som gäller, däribland reglerna om jäv. Johan Hedins fråga föranleder således inga särskilda åtgärder eller ställningstaganden från min sida.

Stockholm den 2 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.