Till innehåll på sidan

Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning

Skriftlig fråga 2022/23:868 av Mathias Tegnér (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-07-20
Överlämnad
2023-07-20
Sista svarsdatum
2023-08-03
Svarsdatum
2023-08-08
Besvarad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Ett gott näringsklimat och goda möjligheter till tillväxt är centralt för ett litet exportberoende land som Sverige. Det är också en nyckel till en god välfärd. Genom den moderna svenska historien har kopplingen mellan företagsamhet, tillväxt och välfärd hängt ihop.

Gör din plikt och kräv din rätt har under samma period fungerat som rättspatos. Det har fungerat eftersom det har funnits tillit till samhället och medmänniskor. Generellt har medborgare i Sverige vetat att när du själv betalar skatt gör även din nästa det, oavsett om det handlar om din granne eller om framgångsrika företag.

Under de senaste decennierna har det kommit i dagens ljus att den avancerade skatteplaneringen och skattefusket ökar. De exakta nivåerna är av naturliga skäl svåra att fastställa, men fenomenet hotar det som lade grunden till svensk framgång under 1900-talet. Just tilliten mellan människor och till staten förefaller vara en central faktor för att kunna skapa tillväxt i ett samhälle, tillsammans med mer uppenbara faktorer som hög utbildningsnivå, god samhällsservice och välfungerande infrastruktur.

Den avancerade skatteplaneringen och skattefusket riskerar också att förstöra konkurrens på lika villkor eftersom de skrupelfria kan erbjuda varor och tjänster till lägre pris. Under våren har flera fall av avancerad skatteplanering hamnat i domstol – alltifrån folkkära författare som har använt avancerad skatteplanering med bolagsutdelningar på Malta till beslut från den danska motsvarigheten till Högsta domstolen, Højesteret, där bolaget Nycomed har använt räntesnurror för att undvika dansk skatt. Till saken hör att Nycomed leddes av en svensk företagsledare som i dag är verksam inom det svenska näringslivet.

Den SD-ledda regeringen har sagt att man ska stoppa bidragsfusket inom välfärden. Det är välkommet och en fortsättning på den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringens arbete. Däremot verkar regeringen inte lika engagerad i arbetet mot skattefusk. I skydd av julmörkret lade SD-regeringen ned Exitskatteutredningen, som hade som syfte att stoppa avancerad skatteplanering, eftersom det finns problem med den så kallade tioårsregelns tillämpning. I debatter i riksdagens kammare har finansministern uttryckt att arbetet mot skattefusk är prioriterat. Dock har regeringen inte uttryckt hur det ska ske, utöver nya skatteavtal – som är viktiga, men som inte åtgärdar problemet.

I kampen mot välfärdsfusk har regeringen gett myndigheter ett antal uppdrag för att minska fusket. När det gäller skattebrott har initiativen lyst med sin frånvaro. Detta riskerar att hota både sammanhållningen i Sverige och framtida tillväxt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

Vilka nya åtgärder är ministern och regeringen beredda att komma med för att minska avancerad skatteplanering och skattefusk?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:868 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/02181 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:868 av Mathias Tegnér (S)
Förstärkt arbete för tillväxt och sammanhållning

Mathias Tegnér har frågat mig vilka nya åtgärder jag och regeringen är beredda att komma med för att minska avancerad skatteplanering och skattefusk.

Som jag tidigare i år framhållit i en interpellationsdebatt med Mathias Tegnér skadar skattefusk en fri och rättvis konkurrens och drar undan resurser från vår gemensamma välfärd. Såväl nationellt som internationellt skattefusk och skatteflykt ska bekämpas med kraft. Regeringen stödjer därför de åtgärder som tidigare vidtagits på området och arbetar fortsatt aktivt med dessa frågor.

Den 25 maj 2023 beslutade regeringen propositionen Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (prop. 2022/23:121). Förslagen syftar till ett bekämpa mervärdesskattebedrägerier och följer av EU-regler. Regeringen har vidare den 20 april 2023 beslutat propositionen Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU (prop. 2022/23:104). Förslagen i denna proposition syftar till att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

Under det svenska ordförandeskapet i EU som avslutades i juni prioriterades flera förslag som syftar till att förhindra skatteflykt, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Därtill prioriterades att föra arbetet framåt med att ytterligare stärka det administrativa samarbetet i fråga om beskattning, det s.k. DAC 8, vilket arbete ledde till att rådet den 16 maj 2023 antog en allmän riktlinje om DAC 8.

När det gäller arbetet framöver kan noteras att kommissionen den 19 juni 2023 presenterat ett förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt. Syftet med förslaget är att göra källskatteförfarandena inom EU effektivare och samtidigt stärka förfarandena så att de skyddas mot risken för skattebedrägerier och missbruk.

Vidare tillsatte den förra regeringen ett antal utredningar som fortfarande pågår. Bland annat utredningarna Åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier (dir. 2022:54) och En översyn av vissa skatteförfaranderegler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet (dir. 2022:68).

Stockholm den 8 augusti 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.