Förskottering av infrastrukturinvesteringar

Skriftlig fråga 2015/16:1037 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Sista svarsdatum
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-12
Besvarad
2016-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

En fungerande kollektivtrafik är avgörande för människors rörlighet och en regions tillväxt. I Skåne är det viktigt med fungerande pendlingstrafik mellan östra och västra sidan för ett rundare och mer sammanhållet Skåne. I flera delar av Skåne finns nu ett behov av att rusta upp befintlig järnväg för att säkerställa goda pendlingsmöjligheter. En förskottering från Region Skåne av infrastruktursatsningar skulle kunna möjliggöra för de boende i bland annat Ystad/Österlen och Trelleborg att få en upprustad bana. Enligt Trafikverket är förskottering framför allt reglerat i regleringsbreven från regeringen till myndigheten. 2016 års regleringsbrev medger förskottering för utbyggnad av väg, järnväg samt anläggande av allmän farled. Utbyggnad innebär nyinvestering enligt den nationella tolkningen. Det innebär vidare enligt deras tolkning att det är utvecklingsramen för större, namngivna åtgärder respektive mindre åtgärder samt åtgärder i den regionala planen som kan förskotteras. Totalt får inte heller mer än 30 procent av de tilldelade medlen för större, namngivna åtgärder och 30 procent av de tilldelade medlen för mindre åtgärder inklusive åtgärder i regionalplan förskotteras.

Den tolkning som har gjorts utifrån de av staten fastlagda direktiven för förskotteringar är att förskottering endast får ske inom utvecklingsramen och således inte till drifts- och underhållsåtgärder, då de ligger i ett separat anslag. Regelverken medger alltså inte att Region Skåne förskotterar pengar för att göra de nödvändiga åtgärderna på till exempel Österlenbanan och Trelleborgsbanan tidigare än Trafikverkets plan.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är därför:

Ämnar statsrådet och regeringen förändra regelverket kring förskottering av infrastruktursatsningar så att även drifts- och underhållsåtgärder kan förskotteras?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1037 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02432/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1037 av Kristina Yngwe (C) Förskottering av infrastrukturinvesteringar

Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen ämnar förändra regelverket kring förskottering av infrastruktursatsningar så att även drift- och underhållsåtgärder kan förskotteras.

Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter reglerar de bestämmelser som gäller rätt att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg och till anläggande av statlig farled. Lagen innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen. Där framgår att bidrag endast får lämnas för byggande. Bidragen är frivilliga åtaganden från kommuner och landsting och lagen medger inte något utrymme för staten att ställa krav på medfinansiering.

Lagen om vissa kommunala befogenheter medför inte någon förändrad ansvarsfördelning för infrastrukturen. Utgångspunkten för regional och kommunal medfinansiering och förskottering av byggande av statlig transportinfrastruktur är de starka samband som kan finnas mellan transportsystemet och utveckling av regioner och näringsliv. Även om ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig så kan det vara av avgörande betydelse med en nära samverkan mellan dessa både vid planering och byggande. Planering och genomförande av underhåll av infrastrukturen sker på andra grunder och utgör därmed inget undantag i lagstiftningen.

Regleringen av medfinansiering och förskottering sker således via lagstiftning och inte genom Trafikverkets regleringsbrev. Jag anser att den nu rådande ordningen är ändamålsenlig och har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder för att ändra på detta.

Stockholm den 12 april 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.