Förskollärare i fristående förskolor

Skriftlig fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-06
Anmäld
2016-04-07
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare i förskolan omfattas av satsningarna. 

För oss moderater är det viktigt att alla elever ska få samma förutsättningar för en bra skolgång. För att klara detta är det viktigt med välutbildad personal på landets skolor, oavsett vem som är huvudman. Detta är en rättvisefråga. Det ska också löna sig att vara en bra lärare, varför det är viktigt att uppmuntra lärare till vidareutveckling.

Med bakgrund till ovanstående vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Varför omfattas inte förskollärare hos vissa fristående utförare av lärarlönesatsningarna, och kan fristående huvudmän som enbart har förskola  – ej förskoleklass, grundskola eller gymnasium – söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1067 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/01667/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M) Förskollärare i fristående förskolor

Maria Stockhaus har frågat utbildningsministern Gustav Fridolin om varför inte förskollärare hos vissa fristående utförare omfattas av lärarlönesatsningarna och om fristående huvudmän som enbart har förskola kan söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen ser allvarligt på situationen i svensk skola, både med fallande kunskapsresultat och med den prognosticerade lärar- och förskollärarbristen. Särskilt allvarligt ser regeringen på resultatutvecklingen i grund- och gymnasieskolan. De sjunkande resultaten i internationella undersökningar som PISA och TIMSS, att allt färre blir behöriga till något av gymnasieskolans nationella program och svårigheterna att rekrytera tillräckligt med sökande till vissa inriktningar och ämnen inom lärarutbildningen understryker att behoven är stora inom just dessa skolformer.

Huvudfokus i regeringens satsning ligger därför på höjd lön för legitimerade lärare som finns i grund- och gymnasieskolan och minst 90 procent av medlen ska därför avsättas till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det särskilda statsbidraget kan lämnas till huvudmän för förskoleklass, grundskolan och motsvarande skolformer, grundsärskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Huvudmän för de skolformer som nämns ovan och som också är huvudmän för förskola eller fritidshem, kan även använda en mindre del av sina bidragsramar till att höja löner i förskolan respektive fritidshemmet. Grundskolan och gymnasieskolan ingår tillsammans med förskolan, fritidshemmet och förskoleklassen i ett sammanhängande skolsystem för barn och ungdomar och därför kan även vissa andra personalkategorier än lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och förskollärare i förskoleklassen få del av satsningen. Huvudmän som enbart har förskola kan inte ta del av statsbidraget för att höja lönerna i förskolan.

Stockholm den 12 april 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.