Försämrad tandhälsa

Skriftlig fråga 2015/16:1060 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-05
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga till statsrådet påtalade jag det faktum att tandvården i Sverige är mycket ansträngd eftersom asylsökandes akuttandvård tar mycket tid och resurser i anspråk. Statsrådet var mycket snabb med att svara på frågan och klargjorde att Socialstyrelsen tittar på frågor som bland annat rör asylsökandes akuttandvård. Det tackar jag för och ser fram emot vidare åtgärder efter att Socialstyrelsen har lämnat sin rapport.

I svaret nämns dock inget om det faktum att folktandvården själva menar att andra grupper får stå tillbaka när trycket på tandvården är särskilt stort, vilket i praktiken kan komma att innebära att vi som land därmed riskerar en sämre tandhälsa framöver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte riskera den allmänna tandhälsan framöver?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1060 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02539/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1060 av Mikael Cederbratt (M) Försämrad tandhälsa

Mikael Cederbratt har som reaktion på ett tidigare svar på riksdagsfrågan 2015/16:1043 frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder avseende det ökade trycket på tandvården med anledning av asylsökandes behov av akuttandvård. Särskilt hänvisar Mikael Cederbratt till att folktandvården menar att andra grupper får stå tillbaka när trycket är särskilt stort från gruppen asylsökande.

Flyktingsituationens konsekvenser för hälso- och sjukvården inklusive tandvården är i nuläget svåra att överblicka. Vissa områden inom hälso- och sjukvården verkar ha en mer ansträngd situation än vanligt, t.ex. asylvården, psykiatrin och tandvården. Landstingen är dessutom olika påverkade av den nuvarande situationen.

Även om vi får signaler från företrädare för hälso- och sjukvården och tandvården i olika delar av landet som handlar om en ökad belastning till följd av flyktingmottagandet, är den sammantagna situationen svår att överblicka och bilden långtifrån entydig. Min bedömning är att vi behöver en fördjupad analys av utmaningarna inom bl.a. tandvården innan det är aktuellt att tala om ett riskerande av den allmänna tandhälsan.

Det är också mot den bakgrunden som Socialstyrelsen fick i uppdrag i december 2015 att göra en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. I analysen ingår att belysa möjliga förändringar av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga och funktionalitet, på kort och lång sikt, för att möta dessa utmaningar. Uppdraget ska delredovisas senast den

30 april 2016 och slutredovisas senast den 30 september 2016.

Stockholm den 13 april 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.