Försäkringskassans återkrav

Skriftlig fråga 2023/24:884 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-05-07
Överlämnad
2024-05-08
Anmäld
2024-05-14
Svarsdatum
2024-05-15
Sista svarsdatum
2024-05-15
Besvarad
2024-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Försäkringskassan har på eget initiativ infört tuffare krav på snabb återbetalning. Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF (2024:2). Granskningen visar att Försäkringskassans tuffare krav delvis beror på ändrad lagstiftning medan andra delar av förändringen beror på att myndigheten har infört ett nytt och striktare förhållningssätt till återbetalning.

Enligt huvudregeln i det nya regelverket ska en avbetalningsplan inte pågå i mer än ett år. Det innebär en stor förändring jämfört med tidigare, då avbetalningsplaner vanligen löpte längre än ett år och ibland upp till fem år.

För vissa personer blir förändringen extra allvarlig. De personer som redan har en pågående avbetalningsplan och som vill starta ytterligare en plan till följd av ett nytt återkrav behöver betala tillbaka hela skulden inom ett år.

Försäkringskassan kräver återbetalning för en lång rad bidrag och ersättningar som av olika anledningar utgått med för stora belopp. Det handlar bland annat om assistansersättning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning och bostadsbidrag. Det innebär att Försäkringskassans nya tillämpning slår hårt mot personer med funktionsnedsättning som är en redan marginaliserad grupp. ISF:s slutsats och rekommendation till regeringen är att följa upp konsekvenserna för enskilda och för statens förmåga att driva in skulder.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet att följa upp konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade återkrav för enskilda?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:884 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

Svar på fråga 2023/24:884 Försäkringskassans återkrav

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Svar på fråga 2023/24:884 av Nadja Awad (V)
Försäkringskassans återkrav

Nadja Awad har frågat mig om jag avser att följa upp konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade återkrav för enskilda.

Försäkringskassan arbetar aktivt för att motverka felaktiga utbetalningar och för att beslut om ersättningar ska bli korrekta från början. Felaktiga utbetalningar kan leda till återkrav som drabbar enskilda och familjer. Därför är det viktigt att såväl Försäkringskassan som enskilda noggrant granskar ansökningar i syfte att undvika felaktigheter.

 

Sedan den 1 september 2022 gäller nya bestämmelser som innebär att Försäkringskassan kan lämna en skuld direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att först ansöka om betalningsföreläggande eller driva en process i allmän domstol. Sedan lagändringen trädde i kraft har Försäkringskassan sett över sina rutiner för beviljande av avbetalningsplaner och ändrat dem. Numera beviljar Försäkringskassan som huvudregel avbetalningsplaner om högst ett år. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i slutet av mars 2024, som svar på ett regeringsuppdrag, konstaterat att detta förhållningssätt är mer i linje med regelverket som gäller för återbetalning av statliga fordringar än avbetalningsplaner som löper över längre tid (ISF 2024:2 Försäkringskassans återbetalningsverksamhet). Denna ordning innebär att staten kan få tillbaka felaktigt utbetalda ersättningar och bidrag på ett mer effektivt sätt.

 

Det är positivt att skulder till staten för felaktigt utbetalda ersättningar och bidrag från vår gemensamma välfärd numera kan regleras skyndsamt. En snabbare hantering förebygger långvarig skuldsättning, som riskerar att påverka såväl familjer som enskildas ekonomi under lång tid. Att felaktigt utbetald ersättning återbetalas är också viktigt för tilltron till och legitimiteten för den skattefinansierade välfärden.

 

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2023 Försäkringskassan i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för en effektiv och ändamålsenlig återkravs- och fordringsverksamhet och vilka konsekvenser åtgärderna har fått för enskilda och för staten. Uppdraget redovisades den 22 februari 2024. Av svaret framkommer att fler har återbetalat sin skuld inom ett år och att den långvariga skuldsättningen, som tidigare bidrog till att skulden ökade med ränta och avgifter, minskar. Försäkringskassans svar och ISF:s rapport analyseras nu närmare i Regeringskansliet.

 

Stockholm den 15 maj 2024

 

 

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.