Till innehåll på sidan

Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram

Skriftlig fråga 2022/23:569 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-18
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 4 april frågade jag jämställdhetsministern vilka initiativ som regeringen avser att vidta för att dagens frånvaro av formkrav för fullmakter inte fortsatt ska kunna utnyttjas som ett verktyg för ekonomiskt våld, av våldsutövande män mot våldsutsatta kvinnor?

Jämställdhetsministern svarade att det inte är aktuellt att införa något ytterligare lagkrav på utformningen av fullmakter eller att dessa ska bevittnas.

Stora delar av det jämställdhetsministern i övrigt lyfte fram i svaret är sådant som den socialdemokratiskt ledda regeringen initierade, till exempel jämställdhetsintegrering inom statens myndigheter och verk, inklusive Kronofogden. Vi uppskattar att vårt arbete i regeringen tas vidare av den nya regeringen; det är bra för Sverige med kontinuitet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Ministern nämner även att regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som ska gälla 2024–2026. Det är mycket välkommet att regeringen beslutat att följa upp det tidigare arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

I det pågående åtgärdsprogrammet för 2021-2023 finns viktiga aspekter kring ekonomi och våld inkluderat, bland annat inom utvecklingsområdet Särskild sårbarhet där det bland annat sägs: Ekonomin kan även vara ett sätt för våldsutövare att utöva kontroll, vilket kan leda till problem med försörjningen lång tid efter separationen, t.ex. om bodelning fördröjs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen med anledning av framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, för 2024-2026, och för att det även ska inkludera åtgärder mot ekonomiskt våld?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:569 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:569 av Laila Naraghi (S)
Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar med anledning av framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck för 2024–2026, och för att det även ska inkludera åtgärder mot ekonomiskt våld.

Jag välkomnar ledamotens engagemang i frågan, ett engagemang jag delar. Att motverka ekonomiskt våld är en prioriterad fråga för mig och för regeringen.

Det ekonomiska våldet i nära relationer är en allvarlig form av våld och förtryck, där kontroll och makt utövas av våldsutövaren med hjälp av ekonomin. En våldsutsatt person som redan befinner sig i ekonomisk utsatthet riskerar att drabbas ytterligare, vilket kan försvåra för dem som vill lämna destruktiva och våldsamma relationer. Detta kan bli särskilt påtagligt när de ekonomiska marginalerna minskar då exempelvis boendekostnaderna och matpriserna ökar.

En viktig del i regeringens pågående arbete för att bekämpa våld i nära relationer, inklusive ekonomiskt våld, är ett myndighetsgemensamt uppdrag för att öka upptäckten av våld (A2022/00842). En annan angelägen insats på området är att regeringen har förstärkt Socialstyrelsens uppdrag om att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende (A2022/00528). Ett tryggt boende är avgörande för att kunna upprätthålla skydd och en förutsättning för en fungerande livssituation för våldsutsatta kvinnor och barn. Jämställdhetsmyndigheten har också haft i uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn (A2021/00971).

Den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor gäller till 2026 och ett särskilt åtgärdsprogram för att intensifiera arbetet gäller för åren 2021–2023. Av åtgärdsprogrammet framgår att våldsutsatta kvinnor har ofta har sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta för våld. Det framgår också att ekonomin kan vara ett sätt för våldsutövare att utöva kontroll.

Nästa steg för att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är att regeringen nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny nationell strategi och ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla 2024–2026. I detta arbete ingår även hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Under mars och april har jag bjudit in civilsamhället, myndigheter och forskare för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper inför framtagandet av det nya åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att regeringen får synpunkter på hur arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bör bedrivas och får inspel om vilka insatser som behövs. Det kommer att ge mer träffsäkra åtgärder i det nya åtgärdsprogrammet.

Avslutningsvis vill jag poängtera att regeringen kommer fortsätta att arbeta med frågor gällande ekonomiskt våld i det kommande arbetet med att motverka och bekämpa våld.

Stockholm den 26 april 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.