Förbud mot försäljning av paracetamol

Skriftlig fråga 2015/16:1182 av Erik Bengtzboe (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-03
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

År 2015 beslutades det att försäljning av paracetamol skulle förbjudas i matvarubutiker. Detta till följd av att förgiftningarna av paracetamol ökat.

Nyligen presenterades dock från Giftinformationscentralen att förbudet inte haft någon effekt på antalet förgiftningar. Det verkar i stället vara helt andra källor i värktabletter som orsakar problemet.

Förbudet har skapat hinder och gjort det onödigt svårt för den som behöver köpa värktabletter, helt utan anledning. Eftersom förbudet visat sig vara verkningslöst är det rimliga att vi nu kan förvänta oss att förbudet hävs.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Gabriel Wikström

 

När kan vi åter förvänta oss att se paracetamol till försäljning i matvarubutikerna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1182 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/03213/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1182 av Erik Bengtzboe (M) Förbud mot försäljning av paracetamol

Erik Bengtzboe har frågat mig när vi åter kan förvänta oss att se paracetamol till försäljning i matvarubutikerna.

Detaljhandel med receptfria läkemedel till konsument på andra ställen än apotek får ske med nikotinläkemedel eller andra läkemedel som uppfyller vissa kriterier som anges i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Läkemedlet ska vara lämpligt för egenvård och allvarliga biverkningar ska vara sällsynta vid användning av

läkemedlet. Försäljningen ska också vara lämplig med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan. Det är Läkemedelsverket som beslutar om vilka läkemedel som uppfyller dessa krav. Om kraven inte längre uppfylls kan Läkemedelsverket besluta att läkemedlet endast får säljas på apotek.

Läkemedelsverket beslutade i april 2015 att receptfria tabletter med paracetamol inte längre skulle få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015. Bakgrunden var en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedömdes vara en betydelsefull riskfaktor. Beslutet gäller inte alla former av paracetamol, utan endast tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

Jag utgår från att Läkemedelsverket följer upp effekterna av beslutet om att stoppa försäljningen av paracetamol på andra ställen än apotek och vid behov överväger frågan på nytt. Eftersom detta är en fråga som enligt lag ska hanteras av Läkemedelsverket kan jag inte som statsråd uttala mig om hur gällande bestämmelser ska tillämpas i detta fall.

Stockholm den 11 maj 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.