Folkhögskolornas betydelse

Skriftlig fråga 2022/23:700 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-22
Överlämnad
2023-05-23
Anmäld
2023-05-24
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som återkommande bevisat sin förmåga att nå, utbilda och bilda deltagare som det reguljära utbildningsväsendet inte haft förmåga till. Folkhögskolan har ofta blivit en andra chans till utbildning för många och är därmed otroligt viktig både för individer och för samhället i stort.

Lång är den lista på personer som tack vare folkhögskolorna kunnat både få framgångsrika karriärer och möjlighet till vidare studier på högskolor och universitet. Den socialdemokratiska regeringen har under många år byggt ut folkhögskolan, inte minst inom ramen för satsningen Kunskapslyftet. Därmed har folkhögskolorna blivit en allt viktigare del i arbetsmarknads- och integrationspolitiken. De senaste årens satsningar på yrkesutbildningar, etableringsutbildningar och studiemotiverande utbildningar är bra och framgångsrika exempel på detta.

I en tid med stora behov att säkra  kompetensförsörjningen är folkhögskolorna dessutom en viktig del i att få fler i arbete. I Kronobergs län gör folkhögskolorna viktiga insatser för att möta regionens behov av utbildad arbetskraft. Dessvärre försvåras nu arbetet av ökade kostnader och,  inte minst, av regeringens kraftiga besparingar. I en tid då Sverige borde satsa på fler vägar till utbildning gör regeringen, tydligt styrd av Sverigedemokraterna, tvärtom. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att ekonomiskt stärka landets folkhögskolor? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:700 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)


Svar på fråga 2022/23:700 av Tomas Eneroth (S)
Folkhögskolornas betydelse

Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att ekonomiskt stärka landets folkhögskolor.

Låt mig börja med att understryka att folkhögskolornas arbete är värdefullt på många olika sätt. Jag delar Tomas Eneroths uppfattning om att folkhögskolan som utbildningsform är betydelsefull för såväl individers möjligheter till utbildning som för den svenska kompetensförsörjningen.

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2023 innebär, i enlighet med regeringens förslag, att cirka 4,6 miljarder kronor i statsbidrag fördelas till folkbildningen. Under pandemin tillfördes tillfälligt extra medel till folkhögskolorna. Det var sedan tidigare aviserat att dessa medel skulle upphöra med 2022 års utgång och regeringen bedömde i sina prioriteringar att behovet av tillfälliga förstärkningar med anledning av pandemin inte kvarstod.

Folkbildningsrådet fördelar ut mer än hälften av statsbidraget till folkhögskolorna. Det är därmed ett betydande stöd som fortsatt fördelas till folkhögskolorna.

För att möta behoven av utbildning för vuxna och få fler i arbete har regeringen vidare i vårändringsbudgeten för 2023 föreslagit kraftiga förstärkningar av kommunal vuxenutbildning (komvux) och yrkeshögskolan. Förslagen innebär att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan. Regeringen tillför också 100 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna för att möjliggöra för kommunerna att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina.

Jag är samtidigt medveten om att många folkhögskolor runtom i landet har det tufft ekonomiskt. Jag följer frågan noga och utesluter inte framtida åtgärder.

Stockholm den 30 maj 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.