Folkhögskolestudier i glesbygd

Skriftlig fråga 2022/23:799 av Åsa Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-16
Överlämnad
2023-06-19
Anmäld
2023-06-20
Svarsdatum
2023-07-03
Sista svarsdatum
2023-07-03
Besvarad
2023-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun har en folkhögskola funnits sedan 2019, Kulturreservatets folkhögskola. Den var efterlängtad eftersom norra Västmanland är en region med låg utbildningsnivå och en hög andel invånare som saknar avslutad gymnasieutbildning. Folkhögskolan betraktades som en viktig del av norra Västmanlands utveckling. Arbetsförmedlingen i Västmanland pekade på det stora utbildningsbehovet för att minska långtidsarbetslösheten och säkra kompetensförsörjningen.

Kulturreservatet tog hjälp av en fadderfolkhögskola för att uppfylla Folkbildningsrådets villkor för att driva utbildning i egen regi. Därför fick Botkyrka Folkhögskola vid starten förvalta de statsbidrag som var riktade till Kulturreservatets folkhögskola. Man nekades dock av Folkbildningsrådet att bli en självständig folkhögskola i november 2022, på oklara grunder.

Skinnskattebergs kommun har knappt 4 400 invånare. Efter den 30 juni finns det ingen folkhögskola vare sig i Fagersta, Norberg eller Skinnskatteberg. Antalet långtidsarbetslösa personer utan gymnasieexamen, inte sällan utrikes födda, är dock fortfarande högt.

När Kulturreservatets folkhögskola stänger i sommar försvinner en verksamhet med drygt 70 deltagare som studerar svenska, grundskola, gymnasium, kultur eller landsbygdsutveckling. Möjligheterna för boende i norra Västmanland att förkovra sig i svenska eller läsa in en gymnasieexamen försämras radikalt.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att förbättra möjligheterna till folkhögskolestudier för människor som bor i Skinnskatteberg, Norberg eller annan glesbygd?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:799 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)


Svar på fråga 2022/23:799 av Åsa Eriksson (S)
Folkhögskolestudier i glesbygd

Åsa Eriksson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att förbättra möjligheterna till folkhögskolestudier för människor som bor i Skinnskatteberg, Norberg eller annan glesbygd.

Jag har tidigare klargjort att jag ser folkbildningen som en viktig kraft. Det mål som riksdagen fastställt för folkbildningen är att den ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2023 innebar att ungefär 4,6 miljarder kronor fördelades till folkbildningen. I vårändringsbudgeten för 2023 har regeringen föreslagit kraftiga förstärkningar på utbildning för vuxna. Detta för att vuxna som saknar rätt utbildning ska få tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. Förslagen innebär att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan.

Folkbildningsrådet ansvarar för att fördela bidraget till folkbildningen mellan folkhögskolor och studieförbund och prövar rätten till statsbidrag. Vissa allmänna villkor för statsbidraget anges i förordningen om statsbidrag till folkbildningen (2015:218), men det är Folkbildningsrådet som beslutar vilka folkhögskolor och studieförbund som ska få bidrag och hur stort bidrag varje folkhögskola och studieförbund ska få. För att ta del av statsbidraget till folkbildningen måste en folkhögskola eller ett studieförbund uppfylla vissa villkor som Folkbildningsrådet har fastställt.

Som jag nämnt inledningsvis är folkbildningen viktig inte minst för att alla ska få möjlighet till kunskap och bildning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att utreda bl.a. ändrade syften med statens stöd till folkbildningen och se över nuvarande modell för fördelningen av statsbidrag (dir. 2022:75).

Stockholm den 30 juni 2023

– –

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.