Födelseland kopplat till subventionerade jobb

Skriftlig fråga 2022/23:552 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-12
Överlämnad
2023-04-13
Anmäld
2023-04-14
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I sin senaste kommittémotion (2022/23:961) driver regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna ett yrkande om att regeringen bör överväga att avveckla lönesubventioner som utgår ifrån födelseland. I motionstexten vidgas innebörden något till att vara: Vi anser att regeringen även bör se över och på sikt avveckla särlösningar baserade på födelseland.

Att det finns arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa stämmer givetvis. Men man kan ställa sig något frågande till huruvida det finns lönesubventioner som riktar sig exklusivt till den arbetsgivare som anställer utrikes födda.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Delar ministern uppfattningen att det existerar lönesubventioner eller så kallade särlösningar inom den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran som utgår från de arbetssökandes födelseland och om så är fallet, har ministern för avsikt att vidta några åtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:552 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 00570 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:552 av Serkan Köse (S)
Födelseland kopplat till subventionerade jobb

Serkan Köse har frågat mig om jag delar uppfattningen att det existerar lönesubventioner eller så kallade ”särlösningar” inom den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran som utgår från de arbetssökandes födelseland och om så är fallet, om jag har för avsikt att vidta några åtgärder.

I Tidöavtalet är samarbetspartierna överens om att en effektivare jobbpolitik bland annat bör inriktas mot att bryta passiv långtidsarbetslöshet genom tydliga krav och möjligheter att genomföra insatser som leder till jobb. Insatserna bör handla om utbildning som krävs för att komma in på arbetsmarknaden, svenska språket, högre grad av arbetsplatsnära erfarenhet samt hög och effektiv sökaktivitet. Här är subventionerade anställningar en viktig insats för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Målgrupperna för de befintliga anställningsstöden nystartsjobb och introduktionsjobb är långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare. Till nyanlända invandrare räknas de som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och de som under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare. Ett flertal studier har visat att det kan vara svårare för utrikes födda, och särskilt flyktingar, att etablera sig på arbetsmarknaden och att det därför finns behov av särskilda insatser som bidrar till att påskynda arbetsmarknadsetableringen.

Det finns inte några lönesubventioner eller andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken som utgår från den arbetssökandes födelseland.

Stockholm den 19 april 2023

–

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.