Fiskodlingar och övergödning

Skriftlig fråga 2012/13:660 av Leander, Helena (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-07-16
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2013-08-14
Svar anmält
2013-08-15
Anmäld
2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 juli

Fråga

2012/13:660 Fiskodlingar och övergödning

av Helena Leander (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

I dag finns fyra större fiskodlingar utanför Västernorrlands kust som tillsammans står för produktionen av 2 300 ton fisk varje år. Nu vill företagen som äger dem utöka till 3 800 ton fisk per år, vilket skulle innebära utsläpp på 25–30 ton fosfor och 200–245 ton kväve. Fosforn och kvävet kommer från importerat fiskmjöl och sojaprotein och bidrar därmed till att ytterligare näring sprids i det redan starkt övergödda innanhav som Östersjön utgör. Redan har syrefria bottnar konstaterats under kassarna i de befintliga fiskodlingarna utanför Västernorrland, och med den planerade expansionen skulle problemet förvärras ytterligare. Utöver de lokala effekterna försvåras våra möjligheter att nå våra åtaganden inom Baltic Sea Action Plan, då bara de tillkommande utsläppen från de planerade fiskodlingarna motsvarar 10 procent av det fosfor och 1 procent av det kväve som vi lovat att ta bort.

Om de planerade odlingarna ska få tillstånd avgörs av länsstyrelsen i Västernorrland. Då denna uppenbarligen inte haft några invändningar mot de befintliga odlingarna trots konsekvenserna för övergödningen finns dock all anledning att fråga sig om regelverket är tillräckligt.

Jag vill därför fråga miljöministern om hon avser att ta initiativ till skärpta regler för fiskodlingar för att motverka övergödning.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:660 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 14 augusti

Svar på fråga

2012/13:660 Fiskodlingar och övergödning

Miljöminister Lena Ek

Helena Leander har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till skärpta regler för fiskodlingar för att motverka övergödning.

Jag vill inledningsvis säga att jag inte kan kommentera de enskilda tillståndsärendena gällande utökning av fiskodlingarna i Höga kusten.

Övergödning är ett allvarligt problem och att motverka denna är högt prioriterat av regeringen. Regeringens inriktning är att alla sektorer behöver bidra till att reducera utsläppen av fosfor och kväve inom ramen för en hållbar utveckling. Detta gäller även fiskodling.

Redan i dag pågår i Sverige ett aktivt arbete för att motverka övergödningen. Förutom Helcoms Baltic Sea Action plan som Helena Leander hänvisar till, är EU:s ramdirektiv för vatten samt havsmiljödirektivet vägledande för Sveriges åtgärdsarbete. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter kommer till utgången av 2015 att revidera åtgärdsprogrammen enligt ramdirektivet för vatten samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet.

Direktiven sätter mål för god ekologisk och kemisk status i sötvatten och kustvatten respektive gott miljötillstånd i haven. Alla verksamheter måste kunna påvisa att man inte överskrider de normer och krav som lagstiftningen ställer. Tillstånd till fiskodlingar regleras inom ramen för miljöbalkens prövningssystem. Naturvårdsverket har för närvarande ett uppdrag som rör en översyn av tillstånds- och anmälningsplikten för miljöfarliga verksamheter. Uppdraget rör inte fiskodlingar specifikt. Regeringen avser inte att be Naturvårdsverket att särskilt titta på frågan gällande fiskodling.

Jag vill slutligen lyfta fram att det finns en stor potential att genom det kommande havs- och fiskeriprogrammet utveckla ett miljömässigt hållbart vattenbruk till exempel genom forskning och innovation.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.