Filmarkivet i Grängesberg

Skriftlig fråga 2022/23:796 av Sofie Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-15
Överlämnad
2023-06-16
Anmäld
2023-06-19
Svarsdatum
2023-06-30
Sista svarsdatum
2023-06-30
Besvarad
2023-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Filmarkivet i Grängesberg är en viktig och levande källa till kunskap om svenska folkets liv och arbete under 1900-talet. Arkivet är unikt i sitt slag och har till uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film, som upptagits på filmbas men som inte är avsedd för biografvisning. Det kan vara hembygdsfilmer, industrifilmer och amatörfilmer.

Riksdagen beslutade att starta verksamheten i Grängesberg, då under Svenska filminstitutets huvudmannaskap, och man startade upp den år 2003. Sedan 2011 är det Kungliga biblioteket som är huvudman. Lokalerna ligger mitt på det gamla gruvområdet, som har ett stort kulturhistoriskt värde.

Nu har Kungliga biblioteket beslutat att lägga ned filmarkivet i Grängesberg och flytta verksamheten till Stockholm. Den 1 december 2024 ska verksamheten försvinna från orten. Det främsta skälet man anger handlar om miljöanpassning av lokalerna, något som man borde ha haft en diskussion med kommunen om. 

Någon dialog med Ludvika kommun har inte förekommit inför detta beslut. År 2021 färdigställdes nya lokaler för arkivet, för att kunna hålla ett vhs-arkiv i Jakobina. Kommunens investering uppgick till 9,8 miljoner kronor. Frågan blir vad ett handslag med staten är värt.

De sex arbetstillfällen som i dag finns på filmarkivet är väldigt viktiga för Grängesberg. En statlig närvaro på olika sätt stärker samhällskontraktet. Staten är inte bara Stockholm.

Hela idén med kultur i hela landet är att samlingar, muséer, konsthallar och annat ska finnas i just hela landet. Det är också en fråga om kulturarvets säkerhet. En spridning är viktig för att man inte ska kunna angripa det på ett enkelt sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som har framförts?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:796 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/02044 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:796 av Sofie Eriksson (S)
Filmarkivet i Grängesberg

Sofie Eriksson har frågat kulturministern om ministern tänker ta några initiativ med anledning av det som har framförts gällande filmarkivet i Grängesberg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Enligt Kungl. bibliotekets instruktion är myndigheten Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. Kungl. Biblioteket (KB) samlar in, beskriver, bevarar och tillhandahålla fysiskt och digitalt material. Genom verksamheten ska myndigheten bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling.

Regeringen anser att det är viktigt med statlig närvaro i hela landet, bl.a. för att bidra till regional utveckling. Samtidigt är det viktigt att myndigheter bedriver en effektiv verksamhet oavsett var i landet de är placerade. Myndighetsförordningen behandlar ansvaret för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel. Vidare behandlar förordningen om regionalt tillväxtarbete statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och förordningen om statliga myndigheters lokalisering processen för myndigheternas lokaliseringsbeslut.

KB har sett över verksamheten i Grängesberg och bl.a. haft kontakter med Ludvika kommun. Myndighetens ledning har därefter gjort bedömningen att läget är sådant att det finns bevarande-, samordnings- och effektiviseringsvinster med att flytta ihop myndighetens samlingar av liknande materialtyper som t.ex. film på filmbas, VHS -band och magnetband till bättre anpassade magasin i Bålsta eller i Stockholm.

Sofie Eriksson framhåller att det är viktigt att samlingar, muséer, konsthallar och annat ska finnas i hela landet. KB har idag verksamhet i Stockholm, Grängesberg, Bålsta och Strängnäs. KB har ingen publik verksamhet i Grängesberg men drygt 90 procent av den film som ingår i samlingen är digitaliserad och innehållet är fritt tillgängligt över webben på Filmarkivet.se.

Jag kommer att hålla mig löpande informerad om Kungl. Bibliotekets fortsatta arbete i denna fråga.

Stockholm den 30 juni 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.