Färre kontroller av boenden för barn

Skriftlig fråga 2015/16:636 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-18
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

 

I julhelgerna fattade Vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016 jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland andra olika barn- och brukarföreningar. Beslutet berör barn och unga placerade på HVB- och LSS-boenden. Dessa boenden har hittills inspekterats minst två gånger per år, men ska efter beslutet bara inspekteras en gång per år. En bidragande faktor är det ökande trycket och belastningen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framför allt gällande boende för ensamkommande barn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Dessutom har Moderaterna på riksdagens bord presenterat förslag om ytterligare ca 50 miljoner kronor per år för att just stärka tillsyn och uppföljning hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Verkligheten i regeringens budget talar ett annat språk. Där minskas anslaget till Ivo åren 2016 och 2017 med 59 miljoner kronor.

Halvering av kontroller för utsatta barn som är bland annat på HVB- och LSS-boenden, kan i sämsta fall leda till att barn hamnar i kläm eller inte blir sedda på det sätt som lagstiftningen tydliggör.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

 

På vilket sätt kommer regeringen och statsrådet att säkerställa så att färre kontroller för barns boende på till exempel HVB- och LSS-boende inte leder till sämre kvalitet för barnen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:636 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00340/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:636 av Cecilia Widegren (M) Färre kontroller av boenden för barn

Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag kommer att säkerställa så att färre kontroller för barns boende på till exempel HVB- och LSS-boenden inte leder till sämre kvalitet för barnen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid ett flertal tillfällen, sedan de bildades och övertog tillsynsansvaret, föreslagit att regeringen ska avskaffa kravet på frekvenstillsyn för boende för barn och unga till förmån för en mer effektiv tillsyn som utgår från myndighetens riskanalys. Genom att ta bort frekvenstillsynen skulle utrymmet öka för IVO att genomföra egeninitierad tillsyn baserad på myndighetens egna riskanalyser. Statskontoret har också föreslagit för regeringen att kraven på frekvenstillsynen skulle minskas för att frigöra mer utrymme för riskbaserad tillsyn.

Regeringen anser dock alltjämt att det är viktigt med kontinuitet i tillsynen av bl.a. HVB och boenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och unga vilket vi även uttalat i prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga. Det är viktigt för mig och övriga i regeringen att säkerställa att barn och unga som samhället övertagit ansvaret för får den omvårdnad och trygghet som de har rätt till. För att tillsynen ska fungera och för att resurserna ska räcka till är det också angeläget att den är effektiv och utövad med tydliga prioriteringar och strategiska riskanalyser. Förändringen har endast inneburit en ändring av tillsynsmyndighetens minimiskyldighet och verksamheter som brister kan inspekteras flera gånger per år om det behövs. Regeringen har även framhållit vikten av att tillsynsinspektioner genomförs både anmälda och oanmälda samt att IVO vid sin tillsyn ska genomföra samtal med barnen på boendena.

Anslaget för IVO ökades temporärt under åren 2013-2016. Syftet med den temporära förstärkningen var att använda medlen till utveckling av IT-system, register, metodutveckling och kunskapsöverföring. Därefter kommer förstärkningen att upphöra. Regeringen har bedömt att den beräknade anslagsnivån är tillräcklig för att IVO ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Regeringen kommer att följa IVO och utvecklingen på området noga för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillsyn för barnen.

Stockholm den 27 januari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.