Till innehåll på sidan

Farligt isoleringsmaterial i hus

Skriftlig fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-07-03
Överlämnad
2017-07-04
Sista svarsdatum
2017-07-19
Svarsdatum
2017-08-29
Besvarad
2017-08-29
Anmäld
2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

För ett par veckor sedan inträffade en av de svåraste bränderna på mycket länge, i en skyskrapa, Grenfell Tower, i London. Trots att utredning i ärendet pågår misstänks isoleringen med så kallad cellplast vara grund för att branden kunde sprida sig så snabbt.

Cellplast är ett samlingsnamn för en rad olika isoleringsmaterial i plast. Av alla cellplaster är EPS, expanderad polystyren, den som är vanligast förekommande samtidigt som den har sämst brandegenskaper, enligt Brandskyddsföreningen, www.brandskyddsforeningen.se/vart-arbete/cellplast/.

Enligt uppgifter i flera medier förekommer den brandfarliga cellplasten också som isoleringsmaterial i svenska hus. Enligt en artikel i Upsala Nya Tidning (30 juni) framgår det att många bostadshus samt publika lokaler i Uppsala har cellplast som isolering.

Enligt Brandskyddsföreningen behöver hela kedjan, det vill säga alla ifrån tillverkare, försäljare, konstruktörer, transportörer, byggare och fastighetsägare till förvaltare, fastighetsskötare och de som bor eller verkar i huset, ha goda kunskaper om EPS-cellplastens brandegenskaper. Det är problematiskt att användningen av EPS-cellplast ökar och att risken därmed ökar för att människor skadas eller omkommer i samband med bränder.

Med anledning av cellplasts brandfarlighet vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vad avser statsrådet att göra för att minska riskerna med brandfarlig cellplast i samband med husbyggen, och hur ska informationsarbetet om cellplast intensifieras?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1713 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)PAGE

2


Dnr N2017/04627/PBB

Dnr N2017/04628/PBB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Frågan ska besvaras den 29 augusti 2017

Svar på fråga 2016/17:1710 av Lars Beckman (M) om inventering av brandrisk och på fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M) om farligt isoleringsmaterial till hus

Både Lars Beckman och Marta Obminska har ställt frågor med anledning av branden i Grenfell Tower. Frågorna har mycket gemensamt och jag väljer därför att besvara dem i ett sammanhang.

Lars Beckman har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge ansvariga myndigheter i uppdrag att inventera hur många byggnader i Sverige som har en liknande konstruktion som den i Grenfell Tower i London och vilka åtgärder som kan behövas för att undvika omfattande bränder?

Marta Obminska har frågat mig vad jag avser att göra för att minska riskerna med brandfarlig cellplast i samband med husbyggen och hur informationsarbetet om cellplast ska intensifieras?

Branden i Grenfell Tower var mycket otäck och regeringen tar frågan om brandskydd i höga byggnader på största allvar. De är dock lite tidigt att kunna ta ställning till vilka åtgärder som är lämpligast att vidta i Sverige. Utredningen om brandens orsaker pågår, och kommer att pågå en tid framöver, där vissa resultat väntas bli publicerade under sommaren. Det går därför inte ännu att säga att orsaken till det häftiga förloppet enbart berodde på cellplasten. Ytmaterialet i fasaden hade också betydelse liksom andra faktorer som kommer att framkomma under utredningen. De ansvariga myndigheterna Boverket och MSB följer den brittiska utredningen och regeringen förväntar sig att myndigheterna kommer att vidta nödvändiga åtgärder om de bedömer att det brister någonstans i det svenska regelsystemet.

I Sverige regleras brandskydd i byggnader i Boverkets byggregler. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket betyder att utförandet inte är reglerat i detalj utan olika konstruktioner och material kan användas bara det överordnade kravet är uppfyllt. Det betyder att generellt sett är inget byggmaterial förbjudet så länge det används på ett sådant sätt att byggnaden ändå får en tillfredsställande brandsäkerhet. Det kan åstadkommas exempelvis genom att cellplasten omsluts av ett annat material som kan stå emot brand tillräckligt länge.

Om det är så att det finns någon byggnad i Sverige med samma konstruktion som den i Grenfell Tower så tyder det på att det finns brister i det svenska kontrollsystemet. Byggnader med sådana egenskaper lever inte upp till de svenska reglerna. En utredning av det svenska systemet pågår och i direktiven (dir. 2017:22) till den nu pågående översynen av byggreglerna ingår att utvärdera hur bestämmelserna om kontroll tillämpas, att analysera om bestämmelserna är ändamålsenligt utformade och att lämna förslag till förändringar om så krävs.

Stockholm den 29 juli 2017

Peter Eriksson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.