Falska polisbilar

Skriftlig fråga 2015/16:527 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det är enligt lag förbjudet att utge sig för att vara polis utan att vara det. Men lagstiftningen har uppenbart ett kryphål. Det förekommer på flera platser att det kör runt bilar som till det yttre ser exakt ut som polisbilar. Trots att det är ett brott att utge sig för att vara en myndighetsperson kan polisen inte göra något. Anledningen är att lagen i dag tolkas som att så länge personen som äger bilen endast kör omkring i den, utan att utföra någon form av polisiär arbetsuppgift, innebär det inget lagbrott. Detta är påfallande märkligt. Att köra omkring i en bil som är identisk med en polisbil borde rimligen anses som att utge sig för att vara polis.

Det förslag om lagändring som lades fram i juli har fått kritik för att det upplevs som uddlöst, bland annat för att påföljden för att använda sig av skyddade poliskännetecken föreslås vara böter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att föreslå förändringar av lagstiftningen så att den här typen av verksamhet upphör?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:527 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09956/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:527 av Boriana Åberg (M) Falska polisbilar

Boriana Åberg har frågat inrikesministern om han avser att föreslå förändringar av lagstiftningen med anledning av att det förekommer bilar som till det yttre ser exakt ut som polisbilar utan att polisen kan göra något. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det förekommer att privatpersoner framför bilar som är målade och utrustade så att de kan förväxlas med polisbilar. Även om det finns flera bestämmelser som begränsar enskildas möjligheter att använda bilar som liknar polisbilar, finns det i dag inte något generellt förbud mot att framföra sådana bilar.

Det är viktigt att lagstiftningen är utformad så att den motverkar gärningar som kan rubba allmänhetens förtroende för en så central samhällsfunktion som polisen utgör. Frågan har därför på mitt uppdrag utretts av före detta överåklagaren Gunnel Lindberg. Hon har redovisat sina bedömningar och förslag i promemorian Falska polisbilar (Ds 2015:40). Förslagen har remissbehandlats och remissutfallet har i huvudsak varit gott. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma med förslag under våren 2016.

Stockholm den 5 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.